UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

Okuryazarlık Günü Mesajı

8.9.2016

Irina Bokova’nın Uluslararası Okuryazarlık Günü Mesajı 50. Yıldönümü 8 Eylül 2016 Uluslararası Okuryazarlık Günü 50 yıldır bir bütün olarak toplum ve insanlar için bir yetki gücü olarak kutlanmaktadır. UNESCO’nun 1966 yılında Uluslararası Okuryazarlık Gününü ilan etmesinden bu yana büyük gelişmeler izlemekteyiz. Dünya nüfusu önemli derecede artmaktadır, ancak bununla birlikte 1990 ve 2015 yılları arasında okuma yazma bilmeyen genç yetişkinlerin sayısı %25 azalmıştır. Kadınların okuryazar olma imkânlarını artırma hareketleri devam etmektedir ve 43 ülkede toplumsal cinsiyet eşitliğinde önemli gelişmeler gözlemlenmiştir. Herkes için Eğitim Küresel Hareketi olumlu birçok değişime öncülük etmektedir. Bunlar yeterli değildir. Günümüzde 758 milyon yetişkin hala basit cümleleri okuma yazma yeteneğine sahip değildir. Bunlardan üçte ikisi kadındır. Küresel köyün kıyılarında yaşayanlar küreselleşmenin faydalarından yararlanamamakta ve küreselleşmenin bedelini ödemektedirler. Bu insanlar hastalıklar, sömürü ve insan hakları ihlallerine karşı daha savunmasızlardır. Hem işsiz kalma olasılıkları yüksek hem de kazançları daha azdır. Okuma yazma yeteneklerinin olmaması; onların potansiyellerini tam olarak kullanmalarını engellemekte ve tüm toplumların şiddet ve çekişme durumlarına neden olan yoksulluk kısır döngüsünü kilitlemektedir. Okuma yazma bilmemek dışlanma ve yoksullukla eş anlamlı kalmaktadır, bizim bunu çözmemiz gerekmektedir. Bu, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerindeki yeni refah, sürdürülebilirlik ve barış küresel vizyonunu öngören 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin sözüdür. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri özellikle “herkesi kapsayan ve herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkânı tanımak” hedefini de içermektedir. Okuryazarlık herkesi kapsayan başarı için önemlidir. İnsan hakları ve insanlık onurunun temeli olan okuryazarlık yoksulluğu yok etme, toplumsal cinsiyet eşitliği, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir toplumlar için önem arz etmektedir. Okuryazarlık için Küresel İttifak bu nedenle başlatılmıştır. Bu İttifak, cinsiyet eşitliği ve yeni bilgi ve iletişim teknolojilerine odaklanarak yatırımları harekete geçirmek, yenilikçi girişimleri teşvik etmek amacını taşımaktadır. Tüm fırsatları değerlendirmeli ve sektörel sınırlarımızda çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Dünya 1966 yılından bu yana değişmektedir, fakat onur ve saygı çerçevesinde herkesin istediklerini yapabilme becerisini, kapasitesini ve fırsatlarını sağlamaktaki kararlılığımız devam etmektedir. Okuryazarlık herkes için daha sürdürülebilir bir gelecek inşasının kurucusudur, bu UNESCO’nun mesajıdır. *Bu metin http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245657e.pdf adresinden alıntılanarak Türkçeleştirilmiştir.