UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Dünya Belleği Programı Uluslararası Danışma Komitesi (IAC)

Uluslararası Danışma Komitesi (IAC)

IAC, Programın bir bütün olarak planlanması ve uygulanması konusunda UNESCO'ya tavsiye vermekle yükümlü olan en üst organdır. UNESCO Genel Direktörü tarafından kütüğe kayıtlı mirasın korunması alanındaki uzmanlıkları doğrultusunda seçilerek atanan ve kişisel kapasitede hizmet veren 14 üyeden oluşmaktadır. Genel Direktör, IAC'yi her iki yılda bir olağan oturumda toplar.

IAC, çalışmalarını organize etmek için, kendi Usul Kurallarını oluşturur ve günceller (bunlar internet sitesinde de güncellenmektedir). Uygun yardımcı organları veya alt komiteleri idame ettirir. Mevcut alt organların işlevleri aşağıda açıklanmıştır. Teamüller gereği alt komite başkanların IAC toplantılarına üye rolüyle resen katılırlar.

IAC, tüm Dünya Belleği Programının politika ve stratejisine genel bir bakış sağlar. Programın küresel ilerlemesini izler, alt komitelerinden, bölgesel komitelerden ve Sekretaryadan gelen raporları değerlendirir ve sırayla bu organlara görev ve sorumlulukları hakkında tavsiyelerde bulunur. Gerektiğinde, Dünya Belleği Genel Kılavuzunu gözden geçirir ve günceller. Ayrıca Dünya Belleği Uluslararası Kütüğünde yapılacak eklemeleri veya çıkarmaları onaylamaktan sorumludur.

Her alt komitenin ve bölgesel komitenin işleyişi, bu yapıların mevcut ihtiyaçlara uygun tutulmasını sağlamak için IAC'nin her olağan oturumunda gözden geçirilir.

IAC’nin Bileşimi

Oturum Başkanı: Dr. Abdulla Alraisi (Birleşik Arap Emirlikleri)

IAC Üyeleri (2015/2022)

Grup 1

 • Jussi Nuorteva (Finlandiya)
 • Maria de la Luz Rodriguez Olivares (İspanya)
 • Dietrich Schüller (Avusturya)

Grup 2

 • Boriana Hristova (Bulgaristan)
 • Irena Kriviene (Litvanya)

Grup 3

 • Catherine Alice Bloch Gerschel (Meksika)
 • Rita Tjien Fooh (Surinam)

Grup 4

 • Ramesch Chandra Gaur (Hindistan)
 • David Fricker (Avustralya)

Grup 5

 • Abdulla Alraisi (Birleşik Arap Emirlikleri)
 • Dina Youssef (Mısır)
 • Jamaâ Baida (Fas)

Grup 5b

 • Papa Momar Diop (Senegal)
 • Victoria Okojie (Nijerya)

IAC Alt Organları

Alt organların görev tanımları aşağıda belirtilmiştir. Bunlar IAC'nin takdirine bağlı olarak revize edilebilir. Alt organlar, herhangi bir zamanda gerekli ihtiyaçlara cevap verirler. Bu tür organlara ilişkin bilgiler,  onlar faaliyet alanlarında aktif hale geldiklerinde ve her güncellendiklerinde MoW Programının internet sitesinde, ilgili sekmede paylaşılacaktır.

 1. Büro

 

Büro, IAC'nin her olağan oturumunda seçilen başkan, üç başkan yardımcısı ve raportörden oluşur. Başlıca görevi, IAC toplantıları arasında Programa genel bir bakış sağlamak ve Sekretarya ile irtibat halinde stratejik kararlar almaktır. IAC tarafından sevk edilen konuları inceler. Programın en önemli varlıklarından biri olan ve dikkatli bir yönetim gerektiren Dünya Belleği Logosunun kullanımını düzenli olarak gözden geçirir. Gerektiğinde, Ulusal Dünya Belleği komiteleri ile irtibat kurar ve ilerlemelerini ve işleyişlerini izler.

 1. Koruma Alt Komitesi (Preservation Sub-Committee - PSC)

 

Koruma Alt Komitesi (Preservation Sub-Committee - PSC), Uluslararası Danışma Komitesi (IAC) veya Büro tarafından atanan bir başkan ve uzmanlık uzmanlıkları doğrultusunda seçilen üyelerden oluşur. Kökeni, 1995 yılında IAC tarafından kurulan Teknoloji Alt Komitesine dayanmaktadır. 2012 Vancouver UNESCO Dünya Belleği Konferansındaki tavsiyelere dayanarak kurulan bir girişim olan PERSIST, 2019'da PSC içinde kalıcı, temel ve raporlanabilir bir işlev haline gelmiştir.

 

PSC, farklı biçimlerdeki belgesel mirasın ve ona ilişkin tüm destekleyici teknolojilerin seçilmesi, korunması ve erişilebilirliği ile ilgili konularda IAC'ye tavsiyelerde bulunmaktan sorumludur. Başlıca görevi, belgesel mirasın korunmasına ilişkin bilgi kılavuzlarını geliştirmek, bunları düzenli olarak gözden geçirmek/yayınlamak ve kurumlardan veya bireylerden gelen belirli sorulara istinaden teknik konularda ve koruma konularında tavsiyelerde bulunmaktır. Benzer şekilde, IAC’a ve Büroya ve Bölgesel ve Ulusal Dünya Belleği komitelerine gerektiğinde teknik sorunlar konusunda tavsiyelerde bulunur.

 

Alt Komite’nin odağı, PERSIST'in eklenmesiyle birlikte, teknolojik eskime ve yeterli politika çerçevelerinin eksikliği sonucunda dijital belgelerin kırılgan hale gelmesiyle ilgili sorunları ele alacak şekilde genişlemiştir. PERSIST, dijital eserlere uzun vadeli erişim ve kullanım sağlama konusunda - diğerlerinin yanı sıra - eskiyen ve desteklenmeyen teknoloji ve yazılımların ve karmaşık dijital nesnelerin uzun vadeli korunmasının spesifik yönlerinin etkilerini azaltarak etkili politikaların, sürdürülebilir teknik yaklaşımların ve en iyi uygulamaların geliştirilmesini kolaylaştıracaktır.

Koruma Alt Komitesi Üyeleri:

UNESCO tarafından atanan uzmanlar:

 • Lai Tee Phang (Başkan), Singapur
 • David Fricker, Avustralya
 • Dietrich Schüller, Avusturya
 • Fernando Osorio, Meksika
 • Ingrid Parent, Kanada
 • Jonas Palm, İsveç
 • Kevin Bradley, Avustralya
 • Natasa Milic-Frayling, Birleşik Krallık
 • Robert Buckley, Birleşik Arap Emirlikleri
 • Ryder Kouba, Hong Kong, Özel İdari Bölge
 1. Kütük Alt Komitesi (Register Sub-Committee - RSC)

 

Kütük Alt Komitesi, IAC veya Büro tarafından atanan bir başkan ve uzmanlık uzmanlıkları dolayısıyla seçilen üyelerden oluşur. Sekretarya ile irtibat halinde, Dünya Belleği Uluslararası Kütüğüne sunulan adaylıkların değerlendirilmesini denetler ve IAC'nin her toplantısına kaydedilmeleri veya reddedilmeleri için gerekçelerle birlikte önerilerde bulunur. Seçim kriterlerini yorumlar ve STK'lar ve adaylıkların değerlendirilmesinde yer alan diğer organlar veya bireylerle irtibat kurar. Talep edildiğinde, bölgesel ve ulusal Dünya Belleği Komitelerine kendi kütüklerinin yönetimine ilişkin tavsiyelerde bulunur.

 

Kütük Alt Komitesi, Sekretarya ile irtibat halinde adaylıkları araştırmak ve adaylığın kütüğe eklenmesi veya reddedilmesi gerekip gerekmediği konusunda IAC'ye tavsiyelerde bulunmak üzere 2001 yılında kurulmuştur. Ayrıca, talep üzerine, bölgesel ve ulusal Dünya Belleği Komitelerine tavsiyelerde bulunur.

Kütük Alt Komitesi Üyeleri:

 • Jan Bos Başkan, Hollanda (2006)
 • Roslyn Russell, Avustralya (2006)
 • Joie Springer, Barbados (2014)
 • Elyor Karimov, Özbekistan (2014)
 • Joachim Gierlichs, Almanya/Arap Dünyası (2014)
 • Frédérique Bazzoni, Fransa (2014) ICA'yı temsilen
 • Dominique Saintville, Fransa (2016) CCAAA'yı temsilen
 • Daryl Green, İskoçya (2017/2021) IFLA'yı temsilen
 • Maria Soledad Abarca de la Fuente, Şili (2021)
 • Lydia Waithira Muthuma, Kenya (2021)
 • Irene Lim, Singapur (2021)
 1. Eğitim ve Araştırma Alt Komitesi (The Education and Research Sub-Committee - SCEaR)

 

Eğitim ve Araştırma Alt Komitesi, IAC veya Büro tarafından atanan bir başkan ve uzmanlıkları dolayısıyla seçilen üyelerden oluşur. Belgesel miras üzerine eğitim ve araştırmayı kurumsallaştırmak için stratejiler ve kavramlar geliştirir ve Dünya Belleği üzerine yenilikçi müfredat ve araştırmaların geliştirilmesine yardımcı olur.

 

Eğitim ve Araştırma Alt Komitesi (SCEaR) Haziran 2013'te kurulmuştur.

 

Misyonu iki yönlüdür:

 • Dünya Belleği programının, kütüğe kayıtların ve dünya belgesel mirası üzerine eğitim ve araştırmaların sürdürülebilir bir şekilde, ayrıca yükseköğrenim kurumlarında ve okullarda kurumsallaştırılması için stratejiler ve kavramlar geliştirmek,
 • Dünya Hafızası ve/veya belgeler üzerinde, özellikle disiplinler arası ve uluslararası bir şekilde ve internet ile ilgili yenilikçi müfredat ve araştırmaların geliştirilmesine yardımcı olmak.

Daha fazla bilgi için: Misyon Beyanı ve Prosedür Kuralları

Eğitim ve Araştırma Alt Komitesi

 • Oturum Başkanı: Bay Lothar Jordan
 • Raportör: Roslyn Russell

Üyeler:

 • Sayın Martin Porter
 • Sayın Papa Momar Diop
 • Bayan Luciana Duranti

İş Birliği

Eğitim ve Araştırma Alt Komitesi, SCEaR'ın görevlerine katkıda bulunan bir "İş Birliği Yapan Kurumlar ve İlgili Üyeler" ağı geliştirir ve teşvik eder. Bunlar, farklı disiplinleri ve bölgeleri ve farklı hafıza kurumlarını temsil ederler.

Bu, SCEaR'ın akademik dünyada, bellek kurumlarında ve enstitülerinde, bireylerle birlikte, belgelerin araştırma ve öğretimde önemli bir rol oynadığı tüm disiplinlerde ve bilgi kurumlarında - tarih, farklı tarihsel alt disiplinler, filoloji, mühendislik/teknoloji ve elbette arşivler, kütüphaneler ve müzeler -, - ortaklıklar kurmaya çalışmasının yollarından biridir.

Bu, özellikle belgelerin öneminin ve eğitim ve araştırmada geleceğin başlıca araçları olan internetle birlikte diğer BİT'lerin disiplinlerarasılık ve uluslararası yönelim için fırsatlar sağladığı kişiler için oldukça ilgi çekici olabilir. Dijitalleşme projelerinin sayısının artması, bunların öneminin açık bir kanıtıdır. Onlar, yerel ve ulusal kaynakları ve bilgiyi dünyaya açarlar. Arşivler, kütüphaneler, müzeler, üniversiteler için ortak olan bu süreç, eğitim ve araştırma için yeni stratejiler gerektirir; örneğin, dilsel ve kültürel çeşitliliğe sahip belgeleridünya çapında bir kitleye ulaştırmanın yeni yolları.

SCEaR, eski ve yeni belge biçimleri arasında köprüler kurmakta, paleografi ve dijital miras hakkındaki bilgileri; yükseköğretim ve bellek kurumlarını;  bursları ve kamuyu tek bir çatı altında birleştirmektedir.; (Daha fazlası için: Araştırmacılar için Bilgi Formu) 

SCEaR sadece yükseköğretim düzeyini değil, okulları da hedeflemektedir. Okullar ve öğretmenler,  konu ve eğitim aracı olarak belli belgelerle ilgileniyorlarsa bizimle iletişime geçmeye davet edilirler. Bu belgeler Dünya Belleği Programı'nın belgeleri; okul ve okul öğrencileri için ilgi çekici diğer belgeler; uluslararası, ulusal, bölgesel veya yerel öneme sahip veya farklı topluluklar için özel öneme sahip belgeler olabilirler. (Daha fazlası için: Okullar için Bilgi Formu )

SCEaR Bülteni

ScEaR Bülteni, SCEaR'ın ve paydaşlarının çabalarını iletmek, Dünya Belleği, kütükteki kayıtlar ve dünya belgesel mirası üzerine eğitim ve araştırmaları sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaştırmak için stratejiler ve kavramlar geliştirmek için bir araçtır. Ayrıca, özellikle disiplinler arası ve uluslararası bir şekilde, Dünya Belleği ve belgeleri hakkında yenilikçi müfredat ve araştırmaların geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, programın geliştirilmesine yardımcı olabilecek ve farklı alanlardaki uzmanlara ve bilgilere yeni yollardan geçmeleri için ilham verebilecek yeni bakış açıları ve yönlerin tartışıldığı bir platformdur.