UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Denetim Kurulu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince Denetim Kurulu, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri arasından atanacak 1 Üye ile Genel Kurulu oluşturan temsilciler arasından seçilecek 2 Üye olmak üzere toplam üç kişiden oluşmaktadır. Görev süresi 4 yıl olan Denetim Kurulu, her yıl aralarından seçtikleri başkanın yönetiminde toplanmaktadır. Denetim Kurulu Üyeleri gönüllülük esasına göre ve maaş almaksızın çalışmaktadırlar.

Yönetmeliğin 22. Maddesi doğrultusunda Denetim Kurulunun görevleri aşağıda yer aldığı şekilde belirtilmektedir:

  • Milli Komisyon bütçesinden yapılan her türlü gider hesaplarım ve bunların dayanaklarını incelemek
  • Genel Kurula sunulmak üzere her bütçe yılı sonunda o yılın kesin hesabını ve giderlerin bütçe ile hizmetlere uygunluğunu açıklayan raporları hazırlamak