UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Dünya Belleği Türkiye Ulusal Listesi

 1. Dîvânu Lugâti’t-Türk (1072-1074)
 2. Süleymâniye İmâreti İnşaat Defteri  
 3. II. Abdülhamid Han (1876-1908) Dönemi Yıldız Sarayı Fotoğraf Albümleri  
 4. Eski Uygur Yazmaları  
 5. Sabuncuoğlu Şerefü’d-Dîn’in Cerrâhiyetü’l-Hâniye’sindeki (14??-1 yy.) Minyatürler Ve Kullanılan Alet Edavata Yönelik Bilgiler
 6. Kültepe Tabletleri  
 7. Mesnevi ve Mevlânâ’nın (1207-1273) El Yazmaları 
 8. Pîrî Reîs’in Haritası (1513)  
 9. Sûr-Nâme-i Hümâyûn (Resimli Nüshalar)  
 10. Beyrûnî’nin (973-1048) Eserleri
 11. Runik Harfli Türk Yazıtları
 12. Ali Emîrî Efendi (1857-1924) Derlemesi
 13. Devlet Arşivlerinde Yer Alan Tahrir Defterleri Derlemesi (1000 Civarında Defterden Oluşan Bir Derleme)
 14. Matrakçı Nasûh’un (15. Ve 16. yy.) Menâzil-i Sefer-i ‘Irâkeyn’i Ve Öbür Eserleri
 15. Feyzullah Efendi (1639-1703) Derlemesi
 16. Mühime Defterleri
 17. Hüsn-i Hat Eğitimi Kitapları
 18. Kâtib Çelebî’nin (1609-1657) Eserleri
 19. Yazıcı-Zâde’nin Tevârîh-i Âl-i Selçuk’u,
 20. Orta Çağ’daki Anadolu Kale Kitabeleri
 21. Gelibolulu Mustafa’Âlî’nin (1541-1600) Eserleri
 22. Fârâbî ve Eserleri (870-950)
 23. Montanist Mezar Yazıtları
 24. İbrâhîm-i Müteferrika’nın (1674-1745) Eserleri
 25. Müneccimbaşı Ahmed Dede’nin (1631-1702) Câmi‘ü’d-Düvel’i
 26. Topkapı Sarayı Müzesi Bâb-ı Hümâyûn Kitabesi
 27. Binbir Gece Masalları
 28. Reşîdü’d-Dîn Fazlu’llâh’ın Câmi‘ü’t-Tevârîh’i (1318)
 29. Karahisarî (1468-1566) Hattıyla Kur’ân-ı Kerîmi
 30. Nasreddîn Hoca’nın Latîfeleri (1208-1284)
 31. Müzehheb Ferman ve Beratlar
 32. Osmanlı Sultanlarının Besteleri
 33. Vehbî’nin (1718-1809) Sûr-Nâmesi
 34. Dânişmend-nâme (12. Ve 13. yy.)
 35. Türk ve İslam Eserleri Müzesi Şâm Evrakları Derlemesi
 36. Oğuz Kağan Destanı
 37. Takvîm-i Vekâyi’ (1831)
 38. Patara Yol Yazıtı
 39. Kutadgu Bilig’in (1069) Yazmaları
 40. Hoca Sâdeddin Efendi’nin (1536-1599) Tâcü’t-Tevârîh’i
 41. Fethiye-Oenion’daki Diogenes Yazıtı
 42. Kitâb-ıDedem Korkud ‘Alâ Lisânı Tâife-i Oğuzân’ın Dresten Yazması
 43. Halife Osman’ın (580-656) Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde Bulunan Kûfî Hatlı Kur’ân’ı 
 44. Diocletianus’un Fiyat Kararnamesi
 45. British Library’deki Türkçe Yazmalar
 46. Yıldız Fotoğraf Albümü
 47. Deyru’l-za‘Ferân Arşivi
 48. Süleymân Çelebî’nin (1377-1411) Vesîletü’n-Necât’ı 
 49. Ankara Augustus (M.Ö. 25-20) Kitabesi ve Uluborlu İstinsahı
 50. Kültür ve Turizm Bakanlığı Folklor Arşivi
 51. Mimar Sinan (1490-1588) ve Sedefkâr Mehmed Ağa (1540-1617) Hakkında Yazılmış Tezkireler
 52. Hacettepe Üniversitesi ve TRT Türkü Arşivleri
 53. Ankara Kalesi İlhanlı (1256-1353) Kitabesi
 54. Taş Vakfiyeler
 55. El-Cezerî’nin (1136-1233) Otomatlar Hakkındaki Kitabı
 56. Siyah Kalem Mehmed’e (Karakalem Memi) (14-15. yy.) Atfedilen Resimler Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’ndeki Resimli Fâl-Nâmeler
 57. Abû’l-Kâsım’ın Çini-Seramik İmaline Dair Risalesi
 58. Karamanlıca Kitabeler
 59. Hoca Ahmet Yesevi (?-1166) Yazmaları
 60. Yunus Emre’nin (1240-1321) Eserleri
 61. Uluğ Bey’in (1393-1449) Eserleri
 62. Seyyid Nesimî’nin (1370-1417) Eserleri
 63. Ali Şîr Nevaî’nin (1441-1501) Eserleri
 64. Genceli Nizamî’nin (1141-1209) Eserleri
 65. Fuzûlî’nin (1483-1556) Eserleri
 66. Köroğlu (16. yy.) Yazmaları
 67. Mahtumkulu Firaki’nin (1733-1797) Eserleri
 68. Türk Dünyası Minyatürleri
 69. Taşbası Halk Hikâyeleri Kitapları
 70. Karatepe Yazıtları
 71. Sadreddin Konevî’nin El Yazmaları
 72. Ali Kuşçu'nun El Yazmaları