UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Komite Raporları

 UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Dünya Belleği’nde Türkiye Çalıştayı 
 

Dünya Belleği Türkiye Ulusal Listesi 
   
 1. Dîvânu Lugâti’t-Türk (1072-1074) 
 2. Süleymâniye İmâreti İnşaat Defteri   
 3. II. Abdülhamid Han (1876-1908) Dönemi Yıldız Sarayı Fotoğraf Albümleri   
 4. Eski Uygur Yazmaları   
 5. Sabuncuoğlu Şerefü’d-Dîn’in Cerrâhiyetü’l-Hâniye’sindeki (14??-15. yy.) Minyatürler Ve Kullanılan Alet Edavata Yönelik Bilgiler
 6. Kültepe Tabletleri   
 7. Mesnevi ve Mevlânâ’nın (1207-1273) El Yazmaları  
 8. Pîrî Reîs’in Haritası (1513)   
 9. Sûr-Nâme-i Hümâyûn (Resimli Nüshalar)   
 10. Beyrûnî’nin (973-1048) Eserleri 
 11. Runik Harfli Türk Yazıtları 
 12. Ali Emîrî Efendi (1857-1924) Derlemesi 
 13. Devlet Arşivlerinde Yer Alan Tahrir Defterleri Derlemesi (1000 Civarında Defterden Oluşan Bir Derleme) 
 14. Matrakçı Nasûh’un (15. Ve 16. yy.) Menâzil-i Sefer-i ‘Irâkeyn’i Ve Öbür Eserleri 
 15. Feyzullah Efendi (1639-1703) Derlemesi 
 16. Mühime Defterleri 
 17. Hüsn-i Hat Eğitimi Kitapları 
 18. Kâtib Çelebî’nin (1609-1657) Eserleri
 19. Yazıcı-Zâde’nin Tevârîh-i Âl-i Selçuk’u, 
 20. Orta Çağ’daki Anadolu Kale Kitabeleri 
 21. Gelibolulu Mustafa’Âlî’nin (1541-1600) Eserleri 
 22. Fârâbî ve Eserleri (870-950) 
 23. Montanist Mezar Yazıtları 
 24. İbrâhîm-i Müteferrika’nın (1674-1745) Eserleri
 25. Müneccimbaşı Ahmed Dede’nin (1631-1702) Câmi‘ü’d-Düvel’i 
 26. Topkapı Sarayı Müzesi Bâb-ı Hümâyûn Kitabesi 
 27. Binbir Gece Masalları 
 28. Reşîdü’d-Dîn Fazlu’llâh’ın Câmi‘ü’t-Tevârîh’i (1318) 
 29. Karahisarî (1468-1566) Hattıyla Kur’ân-ı Kerîmi 
 30. Nasreddîn Hoca’nın Latîfeleri (1208-1284) 
 31. Müzehheb Ferman ve Beratlar 
 32. Osmanlı Sultanlarının Besteleri 
 33. Vehbî’nin (1718-1809) Sûr-Nâmesi 
 34. Dânişmend-nâme (12. Ve 13. yy.) 
 35. Türk ve İslam Eserleri Müzesi Şâm Evrakları Derlemesi 
 36. Oğuz Kağan Destanı 
 37. Takvîm-i Vekâyi’ (1831) 
 38. Patara Yol Yazıtı 
 39. Kutadgu Bilig’in (1069) Yazmaları 
 40. Hoca Sâdeddin Efendi’nin (1536-1599) Tâcü’t-Tevârîh’i
 41. Fethiye-Oenion’daki Diogenes Yazıtı 
 42. Kitâb-ıDedem Korkud ‘Alâ Lisânı Tâife-i Oğuzân’ın Dresten Yazması 
 43. Halife Osman’ın (580-656) Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde Bulunan Kûfî Hatlı Kur’ân’ı  
 44. Diocletianus’un Fiyat Kararnamesi 
 45. British Library’deki Türkçe Yazmalar 
 46. Yıldız Fotoğraf Albümü 
 47. Deyru’l-za‘Ferân Arşivi 
 48. Süleymân Çelebî’nin (1377-1411) Vesîletü’n-Necât’ı  
 49. Ankara Augustus (M.Ö. 25-20) Kitabesi ve Uluborlu İstinsahı 
 50. Kültür ve Turizm Bakanlığı Folklor Arşivi 
 51. Mimar Sinan (1490-1588) ve Sedefkâr Mehmed Ağa (1540-1617) Hakkında Yazılmış Tezkireler 
 52. Hacettepe Üniversitesi ve TRT Türkü Arşivleri 
 53. Ankara Kalesi İlhanlı (1256-1353) Kitabesi 
 54. Taş Vakfiyeler 
 55. El-Cezerî’nin (1136-1233) Otomatlar Hakkındaki Kitabı 
 56. Siyah Kalem Mehmed’e (Karakalem Memi) (14-15. yy.) Atfedilen Resimler Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’ndeki Resimli Fâl-Nâmeler 
 57. Abû’l-Kâsım’ın Çini-Seramik İmaline Dair Risalesi 
 58. Karamanlıca Kitabeler 
 59. Hoca Ahmet Yesevi (?-1166) Yazmaları
 60. Yunus Emre’nin (1240-1321) Eserleri
 61. Uluğ Bey’in (1393-1449) Eserleri
 62. Seyyid Nesimî’nin (1370-1417) Eserleri
 63. Ali Şîr Nevaî’nin (1441-1501) Eserleri
 64. Genceli Nizamî’nin (1141-1209) Eserleri
 65. Fuzûlî’nin (1483-1556) Eserleri
 66. Köroğlu (16. yy.) Yazmaları
 67. Mahtumkulu Firaki’nin (1733-1797) Eserleri
 68. Türk Dünyası Minyatürleri 
 69. Taşbası Halk Hikâyeleri Kitapları 
 70. Karatepe Yazıtları
 71. Sadreddin Konevî’nin El Yazmaları