UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Biyoetik İzleme Grubu

UNESCO Gen Düzenleme Tekniklerinin Gelişigüzel Kullanımına Karşı Uyardı

Gen düzenlenme teknolojisiyle bebek dünyaya getirildiğini iddia eden son raporlar doğrultusunda UNESCO, insan üzerinde yapılan tıbbi araştırma ve müdahalelerde en başta hassasiyet gösterilmesi gereken hususun insan hakları ve insan haysiyetinin değerini önceleyen uluslararası kabul görmüş ilkelere bağlılık olduğunu yineler.

Genom düzenleme tekniklerindeki gelişmeler, insanlığa potansiyel fayda sağlayacak ümit verici bir bilimsel ilerleme anlamına gelirken, UNESCO, hükümetler ve bilim camiası nezdinde İnsan Genomu ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin (1997) etik ilkelerini hatırda tutmayı görev bilir.

Eşey hücre hatlarını etkileyen tedaviler ve insan embriyosuna müdahale gibi gen yapısında gelecek nesillere aktarılacak değişiklikler söz konusu olduğunda tedbir elden bırakılmamalıdır. Bu bağlamda, UNESCO Uluslararası Biyoetik Komitesi, insan eşey hücre hattı gen mühendisliği konusunda en azından prosedürlerin güvenliği ve etkinliği kanıtlanana kadar bir moratoryum ilan edilmesini tavsiye etmektedir ( bkz. İnsan Genomu ve İnsan Hakları Üzerine Görüşlerin Güncellenmesi 2015 Raporu).

Bu tavsiyenin ışığında, UNESCO araştırmacılara, kurumlara ve hükümetlere, araştırmalarda evrensel olarak kabul edilmiş ilke ve prosedürlere uymayı hatırlatmakta ve hükümetleri insan haysiyetine saygılı genetik düzenleme teknikleri ve etik olarak sağlam araştırmalar için işbirliği içinde ortak önlem almaya çağırmaktadır.

UNESCO, gen düzenleme ve yaşam bilimlerindeki başka gelişmeler ile ilgili ortaya çıkan etik konuları izlemeyi ve üzerinde görüş bildirmeyi sürdürecektir. Örgüt, gen düzenlenmesinin etik sonuçlarına ilişkin birey, toplum ve en geniş anlamıyla insanlığa yönelik sürekli bir uluslararası diyalog çağrısı yapmaktadır.

Basın Açıklamasının İngilizce orijinali için bakınız: https://en.unesco.org/news/unesco-cautions-against-reckless-application-gene-editing


 

 

UNESCO cautions against reckless application of gene editing
 

In light of recent reports claiming the birth of the first gene-edited babies, UNESCO reiterates the absolute need to heed internationally agreed principles that affirm the value of human rights and human dignity as the prime concern for any medical research and intervention on human beings.
While developments in genome editing techniques represent a promising scientific advancement with potential benefit for humanity, UNESCO is compelled to remind governments and the scientific community of the ethical principles of the Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights (1997).
Caution must be exercised when it comes to gene modifications that will pass on to future generations such as germline therapy and human embryo interventions. In this regard, the International Bioethics Committee of UNESCO called for a moratorium on genome engineering of the human germline, at least as long as the safety and effectiveness of procedures remain unproven (cf. the 2015 Report on Updating its Reflection on the Human Genome and Human Rights.

In line with these recommendations, UNESCO wishes to remind researchers, institutions and governments to respect universally agreed principles and procedures in research, and calls on governments to cooperate in establishing measures to ensure ethically sound research and application of genome editing techniques that respect human dignity and human rights.

UNESCO will continue to monitor and reflect on emerging ethical issues related to genome editing and other developments in the life sciences. The Organization calls for continued international dialogue on the ethical implications of genome editing for the individual, society and humanity as a whole.