UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Kulüpleri

UNESCO KULÜPLERİ

UNESCO Kulüpleri, ortak bazı özellikler taşımakla birlikte, işlev gördükleri sosyal çevre ve şartları ve de üyeliklerine göre belirlenmektedir. UNESCO Kulüpleri dört ana kategori altında incelenebilir:

 • Okullarda oluşturulan kulüpler (üyeleri eğitim kurumlarında görev alan öğretmenler ve öğrenciler) günümüzde kulüplerin çoğunluğunu oluşturmaktadır.
 • Üniversite ve diğer yüksek eğitim kurumlarında yer alan ve okullarda kurulan kulüplerin doğal devamı olan kulüplerin sayısı, öğrencilerin çabaları sayesinde gün geçtikçe artmaktadır.
 • Özel olarak öğrenciler değil, daha geniş bir üyelik çerçevesini hedefleyen kulüpler. Bu kulüpler yasal olarak tanınmaktadır ve üyelikleri, toplumun kültürel ve kamusal hizmet çevrelerinden öncü üyeleri de içermektedir.
 • UNESCO merkezleri, UNESCO kulüplerinden, genelde kamuya açık alanlarda süreklilik esasına dayarak faaliyet göstermeleriyle farklılık göstermektedirler. Konularında uzman personeller tarafından oluşturulan kadroları ve farklı kaynaklardan elde ettikleri (hükümetler, belediyeler, vakıflar, sponsorlar) finansal kaynaklara sahiptirler.

UNESCO Kulüplerinin amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • UNESCO'nun hedefleri ve amaçlarının anlaşılmasına yardımcı olmak ve eylemlerinin başarıya ulaşması için çalışmak;
 • Uluslararası anlayış, iş birliği ve dünya barışına katkıda bulunmak;
 • İnsan haklarını desteklemek;
 • Üyelerinin demokrasi ve yurttaşlık eğitimine katkıda bulunmak;
 • İnsanlığın tam gelişimini sağlayabilecek en verimli koşulların yaratılmasını hedefleyen sosyal kalkınmada rol almak.

Her kulüp, yukarıda belirtilen amaçlardan hangisine öncelik vereceğini seçmekte özgürdür. Kulüpler, kuruldukları ülkelere göre değişiklik gösterebilirler.

Kulüplerin üç ana işlevi aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Eğitim: UNESCO Kulüpleri, üyelerinin, düzenlenen etkinliklere katılmalarıyla bireysel eğitimlerine katkıda bulunmaktadır. Kulüpler yalnızca üyeleri için eğitim sağlamamakta, aynı zamanda çevrelerinde yer alan bireylerin de eğitimine katkıda bulunmayı hedeflemektedirler. Eğitimler, Uluslararası İnsan Hakları Deklarasyonu gibi Birleşmiş Milletler veya UNESCO'nun yayınladığı belgelerin çalışılması şeklinde gerçekleştirilebilir.

Kulüplerden büyük bir kısmı, katılımcılara iktisadi, sosyal ve kültürel koşullar hakkında daha net bir fikir sağlayabilmek için geziler düzenlemektedirler (sanayi merkezlerine, örnek tarım arazilerine, eğitim merkezlerine, anıt ve müzelere, vb.) ve böylelikle farklı altyapıdan veya farklı ülkelerden gelen insanlar arasında iletişim köprüsü oluşturmaktadırlar.

 • Bilgi dağılımı: UNESCO Kulüplerinin temel amaçlarından biri, farkındalığın artırılmasıdır. Bu bağlamda kulüpler ulusal ve dünya problemleri, uluslararası kuruluşların ve kendi kulüplerinin etkinlikleri, vb. ile ilgili bilgiler toplar ve bilginin duyurulmasını sağlar. Kulüpler, okuryazarlığı, çevre koruması ve kültürel mirasın muhafaza edilmesi gibi konularda, kendi dillerinde teşvik belgeleri hazırlarlar.
 • Eylem: Eğitim ve bilgi dağılımı maddeleri gerekli olmasına rağmen, kulübün tam olarak amacı hedefinde faaliyet gösterebilmesi için eyleme geçmesi gerekmektedir.

Kulüplerin üyeleri bu amaç doğrultusunda, hizmet etmek istedikleri hedefleri yakından incelemeli, UNESCO, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların belgelerini ve yayınlarını çalışmalıdır.

Her kulüp, aşağıda belirtilen etkinliklerden bazılarını, Üyelerin tercihleri, finansal olanakları ve yerel kaynakları doğrultusunda seçebilir:

-           Tartışmalar ve sunumlar: UNESCO, amaçları ve çalışmalarına ilgiyi artırmak için düzenlenen seminer, sempozyumlar ve toplantılar.

-           Birleşmiş Milletler ve UNESCO tarafından ilan edilen günler, haftalar, yıllar ve on yıllarda katılımda bulunmak.

-           Bilgi materyallerinin toplanması, yayımlanması ve dağıtılması.

-           Kültürel etkinliklerin düzenlenmesi:

-           Gençlik kamplarının düzenlenmesi;

-           Kulüpler arasında değişimler; geziler ve çalışma turları.

 

Bir Kulüp açmadan önce, aşağıdaki maddeleri inceleyiniz ve göz önünde bulundurunuz:

1. Bir UNESCO Kulübü açmak istemenizin ana sebepleri nelerdir?

2. Bir Kulübü yürütebilmek için gerekli zaman ve kaynaklara sahip misiniz?

3. Kulübün nerede ve ne zaman buluşacağını belirleyin.

4. UNESCO'nun kulübe en uygun olacak şekilde hangi alanlarına öncelik vereceğinize dair açık ve düzenli bir program oluşturun.

5. UNESCO'nun etkinliklerini takip edin.

 

UNESCO Kulübü nasıl kurulur?

Kulüp kurmak isteyen herkes, söz konusu ülkenin Milli Komisyonu ile iletişime geçmelidir. Milli Komisyon, UNESCO kulüp ve merkezlerinin gerçekleştirdikleri etkinliklerin meşruluğundan ve yönlendirilmesinden sorumludur.

Kulüp başvurularının gözden geçirilmesi için, aşağıdaki bilgiler Millî Komisyona iletilmelidir:

-Başkanın adı ve soyadı

-Başkan yardımcısının adı ve soyadı

-İletişim detayları: Posta adresi, telefon, faks ve elektronik posta

-Öncelik alanları

-Yapılması öngörülen proje ve etkinlikler

-Kulübün finansal durumu ve idari yapısı

-Amaçlar ve beklenen sonuçlar

 

UNESCO Kulüplerinin idari yapıları

Sağlam bir idari yapıya sahip, düzenli bir kulübün verimli sonuçlar elde ettiği tecrübe edilmiştir. Bu bağlamda, kulübün idari ve yönetim yapısına büyük önem arz edilmelidir.

UNESCO Kulüpleri ve UNESCO arasındaki ilişki

UNESCO'nun adını alan kulüpler, kurum bünyesinde belirlenen genel prensipler doğrultusunda hareket etmeyi kabul ederler. Fakat UNESCO isminin, kulüpler tarafından kullanılmasına izin verilmesi ve UNESCO milli komisyonları tarafından tanınıyor olması, UNESCO ve kulüpler arasında hiç bir şekilde resmi bağlantı oluşturmamaktadır. Kulüplerin etkinlikleri, faaliyet gösterdikleri ülkede mevcut olan komisyonun ilgi alanına girmekte ve UNESCO'nun adına gerçekleştirecekleri eylem ve faaliyetlerden de komisyon sorumlu tutulacaktır.

UNESCO Kulüpleri, Merkezleri ve diğer kuruluşları hakkında detaylı bilgi için bakınız:

http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=34305&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

UNESCO Kulüpleri rehberinin İngilizce tam metni için bakınız:

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001821/182131e.pdf

UNESCO Kulüpleri rehberinin Fransızca tam metni için bakınız:

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001821/182131f.pdf