UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Doğa Bilimleri

Doğa Bilimleri Sektörü için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Sürdürülebilir Kalkınma için yeni 2030 gündemi, Bilim, Teknoloji ve Yenilikçiliğin (STI) sürdürülebilir kalkınmaya katkısının kabul edilmesinde önemli bir adım olduğunu göstermektedir.

UNESCO, Kuzey-Güney, Güney-Güney ve üç boyutlu bölgesel ve bilimsel işbirliğini ve bilim, teknoloji ve yenilikçiliğe erişimi artırarak, karşılıklı anlaşılan koşullarında bilgi paylaşımını arttırmak için Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini desteklemek amacıyla 26 Eylül'de başlatılan küresel Teknoloji Kolaylaştırma Mekanizmasına liderlik eden Birleşmiş Milletler Görev Ekibinin bir parçasıdır. 

UNESCO 70 yılı aşkın bir süredir, ağları ve merkezleriyle, özellikle de Abdus Salam Uluslararası Teorik Fizik Merkezi (ICTP) ve gelişmekte olan ülkelerde bilimin ilerlemesi için Dünya Bilimler Akademisi aracılığıyla, böyle bir işbirliğinin gerçek bir kolaylaştırıcısı olmuştur.  Gelişen dünyada bilimsel uzmanlığı ilerletmek ve bilim ve teknolojide geride kalan ülkelerdeki genç bilim insanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için küresel çabaların arkasında bir itici güç olmuştur.

UNESCO doğa bilimleri programları aracılığıyla, gelişmekte olan ülkelerin bilimsel ve teknolojik kapasitelerini güçlendirmek için siyasa yardımı sağlayarak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin genel olarak uygulanmasına katkıda bulunur ve Üye Devletlere yerel bilgi sistemlerini de içeren mevcut en iyi erişilebilir bilgilere dayanarak etkili politikalar tasarlamalarına yardımcı olmaktadır.

UNESCO, dayanıklı toplulukların küresel kültürünün oluşturulmasında hayati bir rol oynamaktadır. Eğitim, doğal ve sosyal bilimler, kültür ve iletişim alanlarındaki multidisipliner göreviyle iklim değişikliğine bütüncül olarak bakan benzersiz bir konumdadır. 
Dünyanın dört bir yanındaki toplulukları daha iyi anlamak, küresel değişimi hafifletmek ve uyum sağlamak için 30'dan fazla programla iklim değişikliği ile ilgili riskler ve etik sonuçlar hakkında bilgi üretmek ve farkındalık yaratmak için katkıda bulunmaktadır.

UNESCO aynı zamanda ülkelere afet ve iklim riskini yönetme kapasiteleri oluşturmak, afetlerle, özellikle jeotehlikeler, tusunamiler ve suyla ilişkili felaketlerle başa çıkma becerilerini geliştirmeye yardımcı olmaktadır.

UNESCO'nun Uluslararası Hidroloji Programı'nın (IHP) odağı su güvenliği olup, su araştırmaları, su kaynakları yönetimi, eğitim ve kapasite geliştirmeye yöneliktir. IHP, insan sağlığı ve refahıyla yakından bağlantılı olan suyun kullanılabilirliğini ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak için katkı sağlamaktadır.
Sürdürülebilir su yönetimi, gıda ve tarımın suyla bağlantılı sorunlarını çözerek gıda güvenliğine katkıda bulunmaktadır. Günümüzde temiz suya ve temel sağlık önlemlerine erişimi olmayan insanların çoğu gelişmekte olan ülkelerdeki şehirlerde yaşamakta ve IHP burada iklim değişikliği ve nüfus artışı baskısı altında olan giderek azalan kaynakları yönetmeye ilişkin yeni yaklaşımları teşvik etmektedir.

UNESCO, sürdürülebilir orman yönetimi, çölleşme ile mücadele ve biyoçeşitlilik kaybını durdurmak da dâhil olmak üzere İnsan ve Biyosfer Programı (MAB) aracılığıyla karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımını teşvik etmektedir.

MAB biyosfer rezervleri, sosyal ve ekolojik sistemler arasındaki etkileşimleri anlamak ve yönetmek için disiplinler arası yaklaşımların test edildiği sürdürülebilir kalkınma için öğrenim bölgeleridir ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile uzlaştırmak için çözümler geliştirilmektedir.
UNESCO, biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinde yaşanan mevcut düşüşe değinmek üzere gerekli bilgi tabanı sağlamak için Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Üzerine Hükûmetler Arası Bilim-Politika Platformunu (IPBES) aktif olarak kullanmaktadır ve bu Platformla yerel bilgiye saygı sağlamayı amaçlayan çabaları sürdürmektedir. 

Bu metin aşağıdaki linkten yararlanılarak Türkçeleştirilmiştir. 
http://en.unesco.org/sdgs/sc