UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Sözleşmeler

T.C.

Resmî Gazete

Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) — 7 Ekim 1920

Yönetim ve yazı işleri için

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve

Mayın Genel Müdürlüğüne başvurulur.

 

21 Aralık 1988

ÇARŞAMBA

 

Sayı:20026

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Sözleşme

Karar Sayısı : 88/ 13487

 

   Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) çerçevesinde hazırlanan ve 13/9/1988 tarihinde Paris'te imzalanan, ekli "Akdeniz'e Sahildar Arap ve Avrupa Ülkelerinde Yüksek Öğrenim Çalışmalarının, Diplomaların ve Derecelerin Tanınmasına Dair Sözleşme''nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 31/10/1988 tarihli ve KİÇT/ 15236-4143 sayılı yazışı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun'un 3üncü ve 5inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/11/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır.

   Kenan EVREN

                                                                                                      Cumhurbaşkanı

I.K. ERDEM

Başbakan V.

            I.K. ERDEM          K. OKSAY        A.TENEKECİ              K. İNAN                    A. BOZER

            Devlet Bak.- Başbak. V.    Devlet Bakanı          Devlet Bakanı           Devlet Bakanı                 Devlet Bakanı

 

                Y. B. ÖZAL        A. KAHVECİ          M.YAZAR               C. ÇİÇEK                   M. TOPAÇ

                   Devlet Bakanı         Devlet Bakanı            Devlet Bakanı             Devlet Bakanı                   Adalet Bakanı

 

                 İ. S. GİRAY        M. KALEMLİ       A.M.YILMAZ       K.TEMOÇİN                  H. C. GÜZEL      

      Bayındırlık ve İskan Bak. İçişleri Bakanı     Dışişleri Bakanı    Maliye ve Gümrük Bak.     Millî Eğt. Genç ve Spor Bak.

 

                İ.S.GİRAY             N. KİTAPÇI       E. PAKDEMİRLİ         H.H.DOĞAN             İ. AYKUT

      Millî Savunma Bakanı   Sağlık ve Sos. Yard.      Ulaştırma Bakanı       Tarım, Orman ve Köy          Çalışma ve Sos.            

                                                     Bak.                                                        işleri Bak.                      Güvenlik Bakanı  

                 Ş. YÜRÜR                            F. KURT                                            M.T. TİTİZ

        Sanayi ve Ticaret Bakanı          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak.                   Kültür ve Turizm Bakanı          

Resmî Gazete Kodu . 21 1 288                                           Resmi Gazete Fihristi 84. Sayfadadır.

Akdeniz'e Sahildar Arap ve Avrupa Ülkelerinde Yüksek Öğrenim Çalışmalarının  Diplomaların ve Derecelerinin Tanınmasına Dair Sözleşme

İşbu Sözleşmeye taraf Akdeniz'e sahildar Arap ve Avrupa Devletleri :

Tarihin ve coğrafi komşuluğun en eski devirlerinden beri meydana getirdiği kültürel münasebetleri kuvvetlendirmeyi ve eğitim, bilim ve kültür konularında ortak bir politika takibini böylece halklarının refah ve devamlı saadetlerini her bakımdan kuvvetlendirecek işbirliğine katkıda bulunmayı arzulayarak,

Akit devletlerin sakinlerine diğer akit devletlerin eğitim kaynaklarından faydalanma ve özellikle bu devletlerin yükseköğretim kurumlarında öğrenim yapma hakkı tanınır ise, bu amaçlara daha kolay ulaşılacağına inanarak,

Akit devletlerden birinde kazanılmış çalışmaların, diplomaların ve derecelerin bütün akit devletlerce tanınmasının kişilerin serbestçe hareketini ve fikir, bilgi, ilmi ve teknolojik tecrübe alışverişini geliştireceğini göz önünde tutarak,

Bu tanımanın aşağıdaki hususlar için gerekli olan şartlardan birini oluşturduğunu not ederek:

1. Ülkelerinde mevcut olan öğrenim olanaklarının ortak menfaatler için mümkün olduğu kadar etkili bir şekilde kullanılmalarını sağlamak,

2.Bu ülkelerde öğretmenlerin, öğrencilerin, araştırmacı ve meslek sahiplerinin daha serbestçe dolaşımını temin etmek,

3.Ülkelerine dönüşlerinde karşılaştıkları güçlükleri dışarıda eğitim görmüş kişiler aracılığıyla hafifletmek,

Hayat boyunca öğrenimin teşvik edilmesi, eğitimin demokratikleştirilmesi ve her ülkenin kendi kültürel yapısına uygun yapısal, ekonomik, teknolojik ve sosyal değişmelere yer veren bir eğitim politikasının benimsenmesi ve uygulanması prensiplerini dikkate alarak, çalışmaların, diplomaların ve derecelerin mümkün olan en geniş şekilde tanımasını arzu ederek,

Millî, ikili ve çok taraflı kuruluşları vasıtasıyla yürütülen dinamik bir faaliyetin hareket noktasını teşkil edecek bir sözleşme ile bu alandaki müstakbel işbirliğini hükme bağlamaya ve düzenlemeye kararlı olarak,

UNESCO Genel Konferansının tespit ettiği nihai amacın "bütün ülkelerin yükseköğrenim ve araştırma kurumları tarafından verilmiş diplomaların, derecelerin ve sertifikaların geçerliliğini tanıma konusunda milletlerarası bir Sözleşme hazırlanmasının” teşkil ettiğini hatırda tutarak, aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

I. TANIMLAR

Madde 1:

1. İşbu Sözleşmenin amacına uygun olarak yabancı bir ülkede alınmış yükseköğrenime ilişkin sertifika, diploma veya derecesini  ''Tanıma'' deyimiyle, Akit Devletin yetkili makamları tarafından kabulü ve sahibine, millî diploma unvan veya dereceye sahip olanın faydalandığı hakların verilmesi kastedilmektedir. ''Tanıma''nın uygulanmasına göre bu haklar öğrenim veya bu mesleğin icrası veya her ikisini de kapsamaktadır.

a) Bir diploma, unvan veya derecenin tanınması, ilgiliye yüksek seviyede incelemeler yapmak amacıyla her Akit Devletin yükseköğretim kurumlarına, bizzat Akit Devlet tarafından verilmiş diploma, unvan veya derece sahipleriyle aynı şartlarda kabul edilme imkânını tanır.

b) Mesleki faaliyet amacıyla verilmiş yabancı diploma, unvan veya derecenin tanınması, ilgilinin teknik kapasitesinin tanınması demektir ve ona, söz konusu mesleğin icrası için gereken o ülke diploma, unvan veya derece sahibinin hak ve sorumluluklarını verir. Böyle bir tanıma yabancı belge, diploma veya derecenin hamilini ilgili mesleğin icraatı için gerekli teknik kapasitesine bağlı olanların dışındaki koşullara uymaktan muaf kılmaz.

2. Bu Sözleşmede;

         a)''Orta Öğretim'' deyimiyle, hangi cinsten olursa olsun, ilköğretimi ve hazırlık okulunu takip eden ve amaçları arasında yükseköğretime geçiş hedefi de bulunan öğretim kademesi kastedilmektedir.

         b)''Yüksek Öğretim'' deyimiyle, değişik devletlerde açılmış orta öğretim sonrası bütün öğretim ve araştırma kurumlarını kastedilmektedir. Bu öğretim, orta öğretimden diploma, unvan veya öğrenim belgesi almış olma veya bu konuda ilgili Devlet tarafından öngörülen şartlarda yetişmiş olma gibi yeterli nitelikler taşıyan her şahsa açıktır.

3. Bu Sözleşmede:

''Kısmi Öğretim'' deyimiyle, süresi ve muhtevası bakımından, yapıldığı ülkede yürürlükteki normlara göre eksik olan öğretim kastedilmektedir. Bir akit devlet tarafından, bir başka akit devletin eğitim               kurumunda yapılan ve bu devlet tarafından kabul edilen kısmi öğretim, ilgilinin ulaştığı yetişme seviyesi göz önünde bulundurularak tanınabilir.

II. AMAÇLAR

Madde 2:

1.Akit Devletler, aşağıda belirtilen görüşlere uygun olarak sıkı bir işbirliği içinde çalışma konusundaki kesin kararlarını önemle beyan ederler:

a)Eğitim ve araştırma konusunda hazır kaynaklardan bütün akit devletlerin en iyi şekilde faydalanmasına imkân vermek ve bu amaçla:

b)Yükseköğretim kurumlarının kapısını herhangi bir akit devletten gelen öğrencilere ve araştırmacılara mümkün olan en geniş şekilde açmak;

2)Bu şahısların öğrenim derecelerini, belgelerini ve diplomalarını tanımak;

3)Ülkelerin öğrenim kurumlarına kabul şartlarını birbirine uydurmak;

4)Değer birimlerinin, müfredatların, belgelerin, diplomaların ve derecelerin mukayesesini temin edici bir sistemin uygulanmasını kolaylaştırmak için mümkün olduğu derecede birbirine yakın terminoloji ve değerlendirme ölçüleri kabul etmek;

5)Daha sonraki öğrenim devrelerine girişte, sadece eldeki belge, diploma ve derecelerle tasdik edilmiş bilgileri değil, yetkili kuruluşlar tarafından kabul edilen şahsi tecrübe ve başarıları da dikkate alan dinamik bir anlayışı benimsemek;

6)Kısmi öğrenimin değerlendirmesinde ulaşılmış öğrenim derecesine takip edilen programlara dayanan ve yükseköğretimdeki bilgilerin disiplinler arası özelliğini bulunduran esnek ölçüler kabul etmek,

7)Öğrenim derecelerinin belge ve diplomaların tanınmasıyla ilgili bilgi mübadelesi sistemini geliştirmek.

b)Akit Devletlerde öğretim programlarının daha iyiye götürülmesiyle birlikte, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmenin şartlarını hesaba katarak, gelişme kurallarına ve öğretimin kalitesi, sürekli eğitimin geliştirilmesi ve eğitimin yaygınlaştırılması ile ilgili olarak UNESCO'nun yetkili organlarınca yapılan tavsiyelere uyan bir yükseköğretim organizasyonunu gerçekleştirmek.

c)Öğrenim derecelerinin ve akademik unvanlarının tanınması konusunda bölgelerarası işbirliğini geliştirmek amacıyla sıkı ilişkilere girme konusundaki kesin kararlarını resmen beyan ederler.

2. Akit Devletler, belirtilen amaçlara ulaşmak için, üniversiteler veya diğer yükseköğretim kurumları arasında varılacak anlaşmalar yoluyla olduğu gibi milletlerarası ve diğer kuruluşlar ile mutabakat yoluyla millî, ikili ve çok taraflı seviyede bütün tedbirleri alma konusunda fikir birliği ederler.

 

 

 

III. KISA VADELİ TAAHHÜTLER

Madde 3 :

1.Akit Devletler, kendi vatandaşlarına uygulanan şartlarda, çalışmaların devamı ve bir diğerinin yükseköğretim kurumlarındaki müteakip eğitim devrelerine derhal kabulü sağlamak amacıyla, kendi yükseköğretim kurumlarına giriş hakkı tanıyan orta öğretim diplomasını tanırlar.

2. Bununla beraber, bir yükseköğretim kurumunca kabul, boş yer bulunması ve aynı zamanda söz konusu çalışmaları yürütebilmek için akit devletlerin eğitim kurumlarınca gerekli görülen ya da istenen dili bilme şartlarına bağlıdır.

Madde 4 :

1. Akit Devletler,

a)Kendi vatandaşlarına uygulanan şartlarda, yükseköğretim kurumlarındaki müteakip devrelere geçişte, bir başka akit devletin yükseköğretim kurumundan alınan, bu akit devlet tarafından kabul edilen ve yükseköğretimde bütün bir öğrenim deresinin tamamlandığını tasdik eden akademik unvanları tanımak,

b)Başka akit devletlerin yükseköğretim kurumlarında yapılan öğretim devrelerini tanımaya yarayacak işlemleri mümkün olan en kısa zamanda belirlemek amacıyla millî alanda gerekli tedbirleri almayı taahhüt ederler.

2. 3. maddenin 2. paragrafındaki hükümler bu madde kapsamına giren haller için de geçerlidir.

Madde 5 :

Akit Devletler, başka akit devletlerin yetkililerince verilmiş diploma, unvan veya yükseköğrenim derecelerinin, l. maddenin 1 (b) paragrafında ifade edilen bir mesleğin icrasında geçerli kılmak amacıyla tanınması için, mümkün olan en kısa zamanda gerekli tedbirleri almayı taahhüt ederler.

Madde 6 :

1. Tanımanın takip edilen öğenim dallarına ve herhangi bir akit Devletin öğretim kurumlarınca verilen diploma, unvan ve derecelere inhisar edeceği dikkate alınarak, 3, 4, 5inci maddelerden yararlanma hakkından, uyruğu, politik veya yasal statüsü ne olursa olsun, bu öğrenimi yapan veya diploma, unvan ve dereceleri elde eden herkesin faydalanması kabul edilmiştir.

2. Bir akit devletin, akit olmayan bir devletten 3, 4 ve 5inci maddelerde belirtilenlere denk diploma, unvan veya derece alan her vatandaşı, bu diploma, unvan veya derecelerin kendi ülkesinde ve öğrenimini devam ettirmek istediği ülkede tanınmış olması ve bu anlaşmanın 20'nci maddesiyle verilen haklara dokunmamak şartıyla bu maddelerin uygulanabilir olanlarından faydalanabilir.

IV.UYGULAMA

 Madde 7 :

Akit Devletler 2nci maddede belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine çalışırlar ve 3,4, 5inci maddelerde öngörülen yükümlülüklerin uygulanmasını;

a)Millî kuruluşlar

b)9ncu maddede belirtilen Hükümetler arası Komite

c)İkili ve Bölgelerarası kuruluşlar vasıtasıyla sağlarlar.

Madde 8 :

1. Akit Devletler bu anlaşmadaki amaçların gerçekleşmesi ve taahhütlerin yerine getirilmesinin, millî alanda, hükümet içi veya dışı yetkililerin özellikle üniversitelerin diğer eğitim kurumlarının gayretlerinin birleştirilmesini ve işbirliğini gerektirdiğini kabul ederler.

Bu amaçla, bu anlaşmanın tatbikinden doğacak problemlerin incelenmesini ilgili millî kuruluşlara bırakırlar, bu konuda bütün ilgili kurumlar işbirliği yapar ve gerekli tekliflerde bulunurlar. Akit Devletler, bu millî kuruluşların etkili çalışmalarını hızlandıracak bütün idari tedbirleri alırlar.

2. Her millî kuruluş, yükseköğrenim çalışmaları, diploma ve dereceleri ile ilgili faaliyetlerine faydalı bilgileri toplamak, analiz etmek ve sınıflandırmak veya bu konuda ihtiyacı olan bilgileri en kısa sürede ayrı bir millî dokümantasyon merkezinden elde etmek için gerekli vasıtaları hazır bulunduracaktır.

Madde 9 :

1.Sekreterliğini UNESCO Genel Direktörünün yaptığı ve Akit Devletlerin temsilcilerinden meydana gelen bir Hükümetler arası Komite kurulmuştur.

2.Hükümetlerarası Komite bu Sözleşmenin uygulama alanını genişletmek ve geliştirmekle görevlidir. Komite Sözleşmenin uygulanmasında kaydedilen başarılar, karşılaşılan engeller ve bu sözleşmeyle ilgili olarak sekretarya tarafından yapılan çalışmalar konusunda Akit Devletlerce ulaştırılan raporları alır ve inceler. Akit Devletler en az iki yılda bir defa olmak üzere Komiteye rapor sunmakla yükümlüdürler.

3.Hükümetlerarası Komite, gerektiğinde Akit Devletlere Sözleşmenin tatbikiyle ilgili olarak genel ya da münferit tavsiyelerde bulunur.

4.Hükümetlerarası Komite Sekretaryası millî kuruluşlara, faaliyetlerinde ihtiyaçları olan bilgileri temin için yardımcı olur.

Madde 10 :

Komite, başkanını kendisi seçer ve iç tüzüğünü tespit eder. İki yılda bir defa olağan olarak toplanır. İlk toplantının, altıncı onay veya kabul belgesinin tevdi edilmesinden üç ay sonra yapacaktır.

Madde 11 :

Akit Devletler, bu Sözleşmenin uygulanmasından doğan karşılıklı meselelerin incelenmesini ve çözümünü mevcut veya bu amaçla kurulan ikili veya bölgeler altı kuruluşlara yaptırabilirler.

V. DOKÜMANTASYON

Madde 12 :

1.Akit Devletler, düzenli bir şekilde yükseköğretimdeki çalışmalar sertifika, diploma ve derecelerle ilgili geniş bilgi ve belge mübadelesi yaparlar.

2.Yükseköğretimdeki eğitim, sertifika, diploma ve derecelerle ilgili bütün bilgileri derleme, inceleme, sınıflandırma ve neşretmeyi sağlayacak metot ve araçların geliştirilmesine çalışırlar ve bunu yaparken mevcut metot ve birlikte UNESCO da dâhil olmak üzere millî, bölgesel ve milletlerarası kuruluşlardan toplanan bilgileri de dikkate alırlar.

VI. MİLLETLERARASI KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ

Madde 13 :

Hükümetler arası Komite, hükümet ve hükümet dışı dâhil ilgili milletlerarası kuruluşları, bu Sözleşmenin mümkün olan en iyi şekilde uygulanmasını amaçlayan gayretlerine ortak etmek için bütün tedbirleri alacaktır.

VII. BİR AKİT DEVLETE BAĞLI FAKAT BU AKİT DEVLETİN SINIRLARI DIŞINDA KURULMUŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

Madde 14 :

Bu anlaşmanın maddeleri, bir Akit Devletin sınırları dışında olsa bile, bu Akit Devlete bağlı bütün Yükseköğretim kurumlarında yapılmış öğrenim ve alınmış sertifika, diploma veya derecelere uygulanır.

VIII. TASDİK, KABUL VE YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ

Madde 15 :

Bu Sözleşme, bu sözleşmenin kabulü ile görevli konferansa katılmaya davet edilmiş, Akdeniz'de kıyısı olan bütün Avrupa ve Arap Devletlerinin imza ve tasdikine açıktır.

Madde 16 :

1.Birleşmiş Milletler Teşkilatının, ihtisas teşekküllerinden birinin veya Uluslararası Atom Ajansının üyesi veya Uluslararası Adalet Divanı Yasasına taraf olan diğer Devletler bu Sözleşmeye katılabilirler.

2.Bu husustaki herhangi bir talep, bu talebi hükümetler arası komite toplantısından en az üç ay önce Akit Devletlere nakledecek olan UNESCO Genel Direktörüne bildirilir.

3.Komite böyle bir talebi gözden geçirmek gayesiyle toplanacaktır. Komite üyeleri bu hususta hükümetlerinden tam bir yetkiye sahip olmalıdır. Böyle durumlarda, komitenin kararı Akit Devletlerin çoğunluğunun üçte ikisini gerektirmektedir.

4.Bu yöntem ancak 15 inci maddede adı geçen Devletlerin çoğunluğu tarafından tasdik edildikten sonra uygulanabilir.

Madde 17 :

Bu Sözleşmenin tasdiki ve bu Sözleşmeye katılma UNESCO Genel Direktörünün nezdinde tasdik ve katılma müracaatları ile yapılır.

Madde 18 :

Bu Sözleşme, sadece tasdik eden ülkeler için, ikinci tasdik belgesinin verilmesinden bir ay sonra yürürlüğe girecektir. Diğer Devletler için ise, tasdik veya katılma müracaatından bir ay sonra yürürlüğe girecektir.

Madde 19 :

  1. Akit Devletler, bu Sözleşmeden ayrılma yetkisine sahiptirler.

  2. Ayrılma, yazılı olarak UNESCO Genel Direktörüne bildirilecektir,

  3.Ayrılma, yazılı müracaatın alınışından on iki ay sonra yürürlüğe girecektir. Bu Sözleşmeden yararlanarak, Sözleşmeden ayrılmak isteyen devletin sınırlar içinde çalışmalarına devam eden kişiler başlamış oldukları çalışmaları tamamlayabileceklerdir.

Madde 20 :

Bu Sözleşme, daha geniş avantajlar verseler dahi, ne akit Devletler arasında yürürlükte bulunan Sözleşme ve sözleşmeleri, ne de onlar tarafından kabul edilmiş olan millî kanunları etkilemeyecektir.

Madde 21:

UNESCO Genel Direktörü, Birleşmiş Milletler Teşkilatını olduğu gibi, Akit Devletleri ve 15 inci ve 16ncı maddelerde zikredilen diğer devletleri, 19 uncu maddede öngörülen ayrılmalardan olduğu gibi 17nci maddede sözü edilen tasdik ve katılmalardan da haberdar edecektir.           

Madde 22 :

Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 102nci maddesi uyarınca, bu Sözleşme UNESCO Genel Direktörünün bildirmesiyle Birleşmiş Milletler Sekreterliğinde kayda sokulacaktır.

Nice'de, 17 Aralık 1976 günü, Arapça, İngilizce ve Fransızca ve İspanyolca dillerinde olmak üzere aynı derecede geçerli dört metin tek bir kopya olarak hazırlanan UNESCO arşivinde saklanacak ve tasdikli bir nüshası 15 inci ve 16ncı maddelerde zikredilen bütün Devletlere ve Birleşmiş Milletler Teşkilatına verilecek olan işbu Sözleşme aşağıda belirtilen yetkili temsilciler tarafından imzalanmıştır.

CONVENTION

THE RECOGNITION THE RECOGNITION OF STUDIES, DIPLOMAS AND

IN HIGHER EDUCATION IN THE ARAB AND EUROPEAN STATES BORDERING ON THE MEDITERRANEAN

The Arab and European States bordering on the Mediterranean, Parties to this Convention,

Desiring to strengthen the cultural bonds which history and geographical proximity have established between them since the most ancient times and to pursue a policy of joint action in the sphere of education, scientific training and cultural activities, thereby contributing to the strengthening of their co-operation in all its aspects in the interests of the well—being and lasting prosperity of their peoples, Convinced that these goals would be more easily attained if the right of the inhabitants of each of the Contracting States to have free access to the educational resources of the other Contracting States and, in particular, to continue their education in higher educational institutions in those other States were recognized,

Considering that the recognition by all the Contracting States of studies, certificates, diplomas and degrees obtained in any one of them is calculated to develop the mobility of persons and the exchange of ideas, knowledge and experience in science and technology,

Noting that this recognition constitutes one of the conditions necessary for:

1. enabling the means of education existing in their territories to be used as effectively as possible for the common good;

2. ensuring that teachers, students, research workers and professional workers have greater mobility;

3. alleviating the difficulties encountered on their return home by persons who have been trained abroad,

Desiring to ensure that studies, certificates, diplomas and degrees are recognized as widely as possible, taking into account the principles of the promotion of life-long education, the democratization of education, and the adoption and application of an education policy allowing for structural, economic, technological and social changes and suited to the cultural context of each country,

Determined to sanction and organize their future collaboration in these matters by means of a Convention, which will be the starting point for concerted dynamic action taken in particular by means of national, bilateral and multilateral machinery set up for the purpose,

Mindful that the ultimate objective set by the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization consists in "preparing an international convention on the recognition and the validity of degrees, diplomas and certificates issued by establishments of higher learning and research in all countries ",

Have agreed as follows:

I. DEFINITIONS

Article 1

1. For the purposes of this Convention the recognition l' Of a foreign certificate, diploma or degree of higher education means its acceptance by the competent authorities of a Contracting State and the granting to the holder of the rights enjoyed by persons possessing a national certificate, diploma or degree with which the foreign one is assimilated. Such rights extend to either the pursuit of studies, or the practice of a profession, or both, according to the applicability of the recognition.

(a)Recognition of a certificate, diploma or degree with a view to undertaking or pursuing studies at the higher level shall entitle the holder. to enter the higher educational and research institutions of any Contracting State under the same conditions as regards studies as those applying to holders of a similar certificate, diploma or degree issued in the Contracting State concerned.

(b)Recognition of a foreign certificate, diploma or degree with a view to practice of a profession is the recognition of the holder's technical capacity. required for the practice of the profession concerned. Such recognition does not exempt the holder of the foreign certificate, diploma or degree from complying with any conditions Other than those relating to technical capacity for the practice of the profession concerned which may be laid down by the competent governmental or professional authorities.

2. For the purposes of this convention:

 (a) "secondary education" means that stage of studies of any kind which follows primary or elementary and preparatory education and the aims of which may include preparing pupils for admission to higher education;

 (b)"higher education" means all types of education and research at post-secondary level open in the different Statics and according to the conditions laid down by them to all persons who are properly qualified, either because they have obtained a secondary school leaving diploma or certificate or because they have received appropriate training or acquired appropriate knowledge.

3. For the purposes of this Convention, partial studies, "means any education of which the duration or the content is partial by comparison with the norms prevailing in the institution in which it was acquired. Recognition of partial studies pursued in an institution situated in the territory of another Contracting State and recognized by that State may be granted in accordance with the educational level reached by the student by reference to the criteria used by the training bodies in the receiving State.

II. AIMS

Article 2

1. The Contracting States solemnly declare their firm resolve to cooperate closely with a view to:

  1. enabling the educational and research resources available to them to be used as effectively as possible in the interests of all the Contracting States, and, for this purpose:
  1. to make their higher educational institutions as widely accessible as possible to students or researchers from any of the Contracting States; to recognize the studies, certificates, diplomas and degrees of such persons; to harmonize the entrance, requirements of the educational institutions of each country;
  2.  to recognize the studies, certificates, diplomas and degrees of such persons;
  3.  to harmonize the entrance, requirements of the educational institutions of each country;
  4.  to adopt terminology and evaluation criteria which would facilitate the application of a system which will ensure the comparability of credits, subjects of study and certificates, diplomas and degrees;
  5.  to adopt a dynamic approach in matters of admission to further stages of study, bearing in mind not only knowledge acquired, as attested by certificates, diplomas and degrees, but also the individual's experience and achievements, so far as these may be deemed acceptable by competent authorities,"
  6.  to adopt flexible criteria for the evaluation of partial studies, based on the educational level reached and on the content of the courses taken, bearing in mind the interdisciplinary character of knowledge at university level; 
  7. to improve the system for the exchange of information regarding the recognition of studies, certificates, diplomas and degrees,

(b) constantly improving curricula in the Contracting States and methods of planning and promoting higher education, taking into account the requirements for economic, social and cultural development, the policies of each country and the objectives that are set out in true recommendations made by the competent organs of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization concerning the continuous improvement of the quality of education, the promotion of life-long education and the democratization of education;

(c) promoting regional and world-wide co-operation in the matter of the recognition of studies and academic qualifications.

2. The Contracting States agree to take all necessary steps at the national, bilateral and multilateral levels, in particular by means of bilateral, sub-regional, regional or other agreements, agreements between universities or other higher educational institutions and arrangements with the competent national or international organizations and other bodies, with a view to1 the progressive attainment of the goals defined in the present article.

III. UNDERTAKES FOR IMMEDIATE APPLICATION

Article 3

1. For the purposes of the continuation of studies and immediate admission to the subsequent stages of training in higher educational institutions situated in their respective territories, the Contracting States recognize, ur.cer the same conditions as those applying to their own nationals, secondary school leaving certificates issued in the other Contracting States, the possession- of which qualifies the holders for admission to the subsequent stages of training in higher educational institutions situated in the territories of those Contracting States.

2. Admission to a given higher educational institution may, however, be dependent on the availability of places and also on the conditions concerning linguistic knowledge required or accepted by the educational bodies of the Contracting States in order to undertake the studies in question.

Article 4

1. The Contracting States agree to take all necessary steps at the national level with a view to:

(a) recognizing, for the purpose of the immediate pursuit of studies and admission to the subsequent stages of training in higher educational institutions situated in their respective territories and under the conditions applicable to nationals, academic qualifications obtained in a higher educational institution situated in the territory of another Contracting State and recognized by it, denoting that a full course of studies at the higher level has been completed to the satisfaction of the competent authorities;

(b) defining, so far as possible, the procedure applicable to the recognition, for the purpose of the pursuit of studies, of periods of study spent in higher educational institutions situated in the other Contracting States,

2. The provisions of Article 3, paragraph 2, above shall apply to the cases covered by this Article.

Article 5

The Contracting States agree to take the necessary steps to ensure that certificates, diplomas or degrees issued by the competent authorities of the other Contracting States are effectively recognized so far as possible for the purpose of practicing a profession within the meaning of Article 1, paragraph 1(b).

 

Article 6

1.Considering that recognition refers to the studies followed and the certificates, diplomas or degrees obtained in the recognized institutions of a given Contracting State, any person, of whatever nationality or political or legal status, who has followed such studies and obtained such certificates, diplomas or degrees shall be entitled to benefit from the provisions of Articles 3, 4 and 5.

2. Any national of a Contracting State who has obtained in the territory of a non-Contracting State one or more certificates, diplomas or degrees similar to those defined in Articles 3, 4 and 5 may avail himself of those provisions which are applicable, on condition that his certificates, diplomas or degrees have been recognized in his home country and in the country in which he wishes to continue his studies, without prejudice to the provisions of w Article 20 of this Convention.

IV. MACHINERY FOR IMPLEMENTATION

Article 7

The Contracting States shall endeavor to attain the goals defined in Article 2 and shall ensure that the agreements set forth in Articles 3, 4' and 5 above are put into effect by means of:

(a) national bodies;

(b) the Intergovernmental Committee defined in Article 9;

(c) bilateral or sub-regional bodies.

Article 8

1. The Contracting States recognize that the attainment of the goals and the execution of the agreements defined in this

Convention will require, at the national level, close co-operation and coordination of a great variety of national authorities, whether governmental or non-governmental, particularly universities and other educational institutions. They, therefore agree to entrust the study of the problems involved in the application of this Convention to appropriate national bodies, with which all the sectors concerned will be associated and which will be empowered to propose appropriate solutions. The Contracting States will furthermore take all the administrative measures required to speed up the effective functioning of these national bodies.

2. Every national body shall have at its disposal the necessary means to enable it either to collect, process and file all information of use to it in its activities relating to studies, diplomas and degrees in higher education, or to obtain the information it requires in this connection at short notice from a separate national documentation center.

Article 9

1. An Intergovernmental Committee composed of experts mandated by the Contracting States is hereby set up and its' secretariat entrusted to the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

2. The function of the Intergovernmental Committee shall be to promote the application of this Convention. It shall receive and examine the periodic reports which the Contracting States shall communicate to it on the progress made and the obstacles encountered by them in the application of the Convention and also the studies carried out by its secretariat on the said Convention. The Contracting States undertake to submit to the Committee their reports at least once every two years.

3.The Intergovernmental Committee shall, where appropriate, address to the Contracting States recommendations of a general or individual character concerning the application of this Convention.

4. The secretariat of the Intergovernmental Committee shall help national bodies to obtain the information needed by the in their activities.

Article 10

The Intergovernmental Committee shall elect its Chairrr.ar. and adopt its Rules of procedure. It shall meet in ordinary session every two years. The Committee shall meet for the first time three- months after the sixth instrument of ratification or accession has been deposited.

Article 11

The Contracting States may entrust existing ‘’bilateral or sub-regional bodies or bodies set up" for the purpose with the task of studying the problems involved at the bilateral or regional levels in the application of this convert on and contributing to their solution.

V. DOCUMENTATION

Article 12

1. The Contracting States shall periodically engage in wide exchanges of information and documentation pertaining to studies, certificates, diplomas and degree in higher education.

2. They shall endeavor to promote the development of methods and machinery for collecting, processing, classifying and disseminating all the necessary information pertaining to the recognition of studies, certificates, diplomas and degrees in higher education, taking into account existing methods and machinery as well as information collected by national, regional and international bodies, including UNESCO.

VI. CO-OPERATION WITH INTERNATIONAL ORGANIZATION

Article 13

The Intergovernmental Committee shall make all the appropriate arrangements for associating the competent international organizations, both governmental and non-governmental, with its efforts to ensure that this Convention is applied as fully as possible.

VII. INSTITUTIONS OR HIGHER EDUCATION UNDER THE AUTHORITY OF A CONTRACTING STATE BUT SITUATED (........)

Article 14

The provisions of this Convention apply to studies pursued at and to certificates, diplomas and degrees obtained from any institution of higher education under the authority of a Contracting State, even when this institution is situated outside its territory.

VIII. RATIFICATION, ACCESSION AND ENTRY INTO FORCE

Article 15

This Convention shall be open to the signature and ratification of the Arab and European States bordering on the Mediterranean which have been invited to participate in the diplomatic Conference entrusted with drafting it.

 

 

Article 16

1. Other States which are members of the United Nations, of one of the Specialized Agencies or of the International Atomic Energy Agency or which are parties to the Statute of the International Court of Justice may be authorized to accede to this Convention.

2. Any request to this effect shall be communicated to the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization who shall transmit it to the Contracting States at least three months before the meeting of the Inter-Governmental Committee.

3. The Committee shall meet as an Ad hoc Committee for the purpose of considering such a request. Its members must have an express mandate to that effect from their Governments. In such cases, the decision of the Committee shall require a two-thirds majority of the Contracting States.

4. This procedure shall apply only when a majority of the States referred to in Article 15 has ratified the Convention.

Article 17

Ratification of this Convention or accession to it shall be effected by depositing an instrument of ratification or possession with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Article I8

This Convention shall enter force one month after the second instrument of ratification has been deposited, but solely with respect to the States which have deposited their instruments of ratification. It shall enter force for each other State one month after that State has deposited its instrument of ratification or accession.

Article 19

1. The Contracting States shall have the right to denounce this Convention. 2. The denunciation shall be signified by an instrument in writing deposited with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

3. The denunciation shall take effect twelve months after the instrument of denunciation has been received. However, persons having benefited from the provisions of this Convention who may be pursuing studies in the territory of the State denouncing the Convention will be able to complete the course of studies they have begun.

Article 20

This Convention shall not affect in any way the treaties and conventions already in force between the Contracting States or the national legislation adopted by them in so far as such treaties, conventions and legislation offer greater advantages than those provided for in the Convention.

Article 21

The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization shall inform the Contracting States and the other States mentioned in Articles 15 and 16 and the United Nations of deposit of all the instilments of ratification or accession referred to in Article 17 as well as of the denunciations provided for in Article 19.

Article 22

In conformity with Article 102 of the United Nations Charter, this Convention shall be registered with the Secretariat of the United Nations at the request of the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

IN FAITH WHERE OF the undersigned representatives, being duly authorized thereto, have signed this Convention. Done at Nice, this seventeenth day of December 1976, in the Arabic, English, French and Spanish languages, the four texts being equally authoritative, in a single copy which shall be deposited in the archives of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. A certified copy shall be sent to all the States referred to in Articles 15 and 16 and to the United Nations.