UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Sözleşmeler

T.C.

Resmî Gazete

Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) — 7 Ekim 1920

Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur.

 

17 Şubat 1988 ÇARŞAMBA

Sayı

: 19728

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Sözleşme

Karar Sayısı: 87/12349

21 Aralık 1979 tarihinde Paris'te imzalanan ekli "Avrupa Bölgesindeki Devletlerde Yüksek Eğitimle İlgili Çalışma, Diploma ve Derecelerin Tanınmasına Dair Sözleşme"nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 12/8/1987 tarihli ve KİİÇ-II-11992-4160 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/12/1987 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Kenan EVREN                                                                                                                                                  

                                                                                                                             Cumhurbaşkanı        T. ÖZAL

Başbakan

İ. K. ERDEM                                        A. TENEKECİ                         H. ERTEM

Devlet Bak.-Başbakan Yrd.                  Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı                                                               

 

A. K. ALPTEMOÇİN                           İ. S. GİRAY                            İ. PEKEL   

Maliye ve Gümrük Bakanı                   Bayındırlık ve Iskân Bak.        Ulaştırma Bakanı                                                          

 

K. OKSAY                                        Z. YAVUZTÜRK                        A. SELÇUK

Devlet Bakanı                                        Milli Savunma Bakanı            İçişleri Bakanı

 

M. T.TİTİZ                                           H. C. GÜZEL                           M. V. DİNÇERLER                                 

Devlet Bakanı                                       Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı                  

 

M. EMİROĞLU                                    V. HALEFOĞLU                    H. C. ARAL   

Milli Eğt. Genç. ve Spor Bak.               Dışişleri Bakanı .                     Sanayi ve Ticaret Bakanı

                        

A. KARAEVLİ                                     A. M. YILMAZ                        A. BOZER                                                                     

Devlet Bakanı                                       Kültür ve Turizm Bakanı         Devlet Bakanı                                                               

 

M. M. TAŞÇIOĞLU                                M. KALEMLİ                                       S.N.TÜREL                                        

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı         Sağ. ve Sos. Yard. Bak             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak               

 

H. H. DOĞAN                                                               

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Resmî Gazete Kodu: 170288                                           Resmî Gazete Fihristi 32. Sayfadadır.

 

 

 

Sayfa: 3                                              RESMÎ GAZETE             17 Şubat 1988 — Sayı: 19728

Avrupa Bölgesindeki Devletlerde Yüksek Eğitimle İlgili Çalışma, Diploma ve Derecelerin Tanınmasına Dair Sözleşme

İşbu Sözleşmeye taraf Avrupa Bölgesi Devletleri,

UNESCO Genel Konferansı'nın Avrupa'da işbirliği ile ilgili kararlarında çeşitli vesilelerle belirttiği gibi uluslararası eğitim, bilim, kültür ve iletişim alanlarında UNESCO Yasasındaki ilkelere uygun bir işbirliğinin bansın devamı ve uluslararası karşılıklı anlayışın sağlanması konularında önemli bir rol oynadığını hatırlayarak,

Dillerinin çeşitliliğine, ekonomik ve sosyal sistemlerindeki farklara rağmen kültürleri arasında yakın bir ilişki bulunduğunu müdrik ve eğitim alanında işbirliğinin halklarının mutluluğu ve sürekli refahı doğrultusunda güçlendirilmesine istekli olarak,

Helsinki'de toplanan Devletlerin (1 Ağustos 1975) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Nihaî Senedinde, "karşılıklı kabul edilebilir şartlar dâhilinde" iştirakçi Devletlerin öğrenci, öğretmen ve bilim adamlarının birbirlerinin eğitim, kültür ve bilim kuruluşlarına girme şartlarını iyileştirme niyetini ifade ettiklerini, özellikle akademik derecelerin ve diplomaların gerekli ise hükümetlerarası anlaşmalar veya üniversiteler ve diğer yükseköğrenim ve araştırma kurumları arasında doğrudan düzenlemeler yoluyla karşılıklı tanınmasını ve akademik derece ve diplomaların muadelet ve denkliği problemlerinin daha doğru bir değerlendirmesini sağlama niyetini belirttiklerini hatırlayarak,

Bu hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmak amacıyla sözleşmeye taraf Devletlerin çoğunun özellikle diplomaların denkliği veya tanınması konusunda kendi aralarında ikili veya dar bölge esasına dayalı anlaşmalar yaptıklarını ancak ikili ve dar bölge plandaki gayretlerini takip eder ve arttırırken bu planda aralarındaki işbirliğini bütün Avrupa bölgesine yaymak arzusunda olduklarını hatırlayarak,

Avrupa bölgesindeki yükseköğrenim sistemlerinin çok çeşitli oluşunun muhafaza edilmesi gereken çok zengin kültürel bir değer teşkil ettiğine inanarak, Avrupa bölgesi tüm halklarının bütünüyle bu zengin kültürel değerden her Akit Devletin yurttaşlarına diğer Akit Devletlerin öğrenim kaynaklarına girişi kolaylaştırarak, özellikle Akit Devletler yurttaşlarına öğrenimlerini birbirlerinin yükseköğrenim kurumlarında devam ettirme hakkı tanıyarak, yararlanmalarını sağlamaya istekli olarak;

Daha üst eğitim düzeylerine kabul edilebilmek için sosyal ve milletlerarası hareketlilik içerisinde kişinin elde ettiği diplomalarla belgelenen bilgileri ve yetkili mercilerce geçerli sayılan ölçüde diğer şahsi yeteneklerini gözönüne alan ve yetişme seviyesini değerlendirmeye imkân veren eğitimin tanınması kavramının kullanılması gerektiğini dikkate alarak,

Bütün Akit Devletler tarafından, herhangi birinde alınan diplomaların, derecelerin, sertifikaların ve çalışmaların tanınmasının, kişilerin milletlerarası dolaşımını, fikirlerin, bilginin ve bilimsel ve teknolojik tecrübenin mübadelesini geliştirmek amacına yönelik olduğunu dikkate alarak ve yabancı öğrencilerin diploma ve çalışmalarının, onlara yerel öğrencilerden daha fazla hak tanınmasını gerektirmeyeceği şartıyla yabancı öğrencilerin, yükseköğrenim kurumlarına kabul edilmelerini arzuya şayan görerek:

 

Sayfa: 4                                              RESMÎ GAZETE             17 Şubat 1988 — Sayı: 19728

Bu tanımanın;

1. Ülkelerinde mevcut olan öğrenim ortamlarının müşterek menfaat için mümkün olduğunca etkili bir şekilde kullanılmalarını sağlamak

2. Öğretmenlerin, öğrencilerin, araştırmacıların ve meslek mensuplarının daha fazla dolaşım imkânlarına sahip olmalarını temin etmek,

3. Bunların ülkelerine dönüşlerinde karşılaşılan güçlükleri, dışarıda eğitim görmüş kişiler sayesinde hafifletmek,

için lüzumlu olan şartlardan birini meydana getirdiğini not ederek,

Hayat boyunca öğrenimin teşvik edilmesi, eğitimin demokratikleştirilmesi, ve her ülkenin kültürel yapısına uygun olarak yapısal, ekonomik, teknolojik ve sosyal değişmelere yer veren bir eğitim politikasının benimsenmesi ve uygulanması prensiplerini dikkate alarak, çalışmaların, sertifikaların diplomaların ve derecelerin mümkün olan en geniş şekilde tanınmasını arzulayarak,

Özellikle milli, iki taraflı, bölge içi ve çok taraflı olup hâlihazırda mevcut ya da bu amaçla kurulacak mekanizmalar yoluyla girişecekleri uyumlu ve canlı bir harekete başlangıç noktası teşkil edecek bir sözleşme ile ileride bu konularda yapacakları işbirliğini hükme bağlamaya ve düzenlemeye kararlı olarak,

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı Genel Konferansının tesbit etmiş olduğu nihai hedefin, "bütün ülkelerdeki yükseköğrenim ve araştırma kurumlarınca verilen derecelerin, diplomaların ve sertifikaların tanınması ve geçerliliğine dair milletlerarası bir sözleşme hazırlanması" olduğunu hatırda tutarak,

AŞAĞIDAKİ HUSUSLARDA ANLAŞMIŞLARDIR:

I — TANIMLAR

Madde 1

 1. İşbu Sözleşmenin amacına uygun olarak, yükseköğrenime ilişkin yabancı bir sertifikanın, diplomanın veya derecenin "tanınması", bir Akit Devletin yetkili makamları tarafından bunların kabulü ve hamillerine o Akit Devlet içinde, sözkonusu yabancı belge ile kıyaslanabilirliği yetkili makamlar tarafından takdir olunan milli bir sertifikaya, diploma veya dereceye sahip olanların faydalanmakta oldukları hakların verilmesi manasına gelir. Bu itibarla tanıma aşağıdaki anlamlara gelir.

a) Bir sertifikanın, diplomanın ya da derecenin daha yüksek düzeyde bir öğrenimin yüklenilmesi veya yürütülmesi amacı ile tanınması, bunların hamillerine herhangi bir Akit Devlette verilen benzer nitelikleri sertifika, diploma veya derecelerin sahiplerine uygulanan aynı şartlarla kabul edilme hakkını verecektir. Bu tanıma, yabancı sertifika, diploma ya da derece hamilini, bu tanımayı yapan Devlet ülkesindeki ilgili yükseköğrenim veya araştırma kurumuna kabul için gerekli olabilecek şartlara (bir diploma veya derece sahibi olmaya ilişkin şartlar haricinde) uyma zorunluluğundan bağışık kılmaz.

 

Sayfa: 5                                              RESMÎ GAZETE             17 Şubat 1988 — Sayı: 19728

b) Yabancı bir sertifikanın, diploma ya da derecenin, bir mesleğin icrası amacı ile tanınması, hamilinin o mesleğin icrası için gerekli teknik eğitimi almış olduğunun tanınması anlamına gelir. Buna rağmen böyle bir tanıma, yabancı sertifika, diploma veya derece hamilini, ilgili Akit Devletlerin yetkili resmi ya da mesleki teşekkülleri tarafından o mesleğin icrası için konulmuş olabilecek yürürlükteki diğer şartlara uyma zorunluluğundan bağışık kılmaz.

c) Bununla beraber, bir sertifika, diploma ya da derecenin tanınması, hamilini, diğer bir Akit Devlete, o belgenin verilmiş olduğu ülkedekinden daha fazla haklara sahip kılmayabilir. 2. İşbu Sözleşmenin amaçları bakımından, "kısmi öğrenim", tam bir öğrenim programı teşkil etmemekle birlikte bilgi ve maharetin kazanılmasına belirgin bir katkısı olan öğrenim ve öğretim süreleri anlamına gelir.

II — AMAÇLAR

Madde 2

 1. Akit Devletler, barış ve uluslararası anlayış yolunda Avrupa bölgesindeki bütün milletler arasında aktif işbirliğini teşvik ve UNESCO'nun diğer üye devletleri ile aralarında mevcut eğitim, teknolojik ve bilimsel potansiyellerinin daha geniş şekilde kullanılması hususunda daha etkili bir işbirliğinin geliştirilmesi için müştereken hareket etmek suretiyle katkıda bulunmaya niyet ederler.

2. Akit Devletler, aşağıda belirtilen amaçlara yönelik olarak milli mevzuatları ve anayasal yapılan ve yürürlükteki hükümetlerarası anlaşmaların çerçevesi içinde resmen yakın işbirliğinde bulunmaya kararlılıklarını kesin olarak beyan ederler:

a) Mevcut eğitim ve araştırma kaynaklarını bütün Akit Devletlerin çıkarları Genel Eğitim politikaları ve idari yöntemleri çerçevesinde mümkün olduğu kadar etkin kullanmaya imkân vermek ve bu amaçla:

(I) Yükseköğrenim kurumlarını, herbir Akil Devletten öğrenci ve araştırmacılara mümkün olduğu kadar geniş şekilde açık tutmak;

(II) Bu kişilerin çalışmalarını, diplomalarını, sertifikalarını ve derecelerini tanımak;

(III) Alınan kredilerin, çalışma konularının, sertifikaların, diplomaların, derecelerin ve yükseköğrenime giriş şartlarının mukayesesini sağlayacak bir sistemin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla, mümkün olduğu kadar benzer terminoloji ve değerlendirme ölçülerini hazırlamak ve kabul etmek;

(IV) Yetkili makamlar tarafından kabul edilebilir bulunduğu sürece, sertifika, diploma ve derecelerle tasdik edilmiş olan kazanılmış bilgi seviyesini ve kişinin ilgili diğer niteliklerini gözönünde tutarak, ileri öğrenim safhalarına kabul hususunda dinamik bir yaklaşımı benimsemek;

(V) Yükseköğrenim düzeyindeki bilgilerin toplumlararası niteliği gözönünde tutulmak suretiyle, ulaşılan öğrenim düzeyine ve alınan derslerin muhtevasına dayanarak kısmi öğrenimlerin değerlendirilmesi için esnek ölçüler benimsemek;

 

Sayfa: 6                                              RESMÎ GAZETE             17 Şubat 1988 — Sayı: 19728

(VI) Çalışmaların, sertifikaların, diplomaların ve derecelerin tanınmasına ilişkin bilgi mübadelesinin sistemini kurmak ve geliştirmek;

b) Yükseköğrenime giriş koşullarının uyumlu hale getirilmesi de dâhil olmak üzere Akit Devletlerdeki müfredat programlarını ve yükseköğrenimin planlanması ve teşviki metodlarını, sadece ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmenin ihtiyaçları, her ülkenin politikaları ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı yetkili organlarının tavsiyeleri arasında yeralan ve eğitimin kalitesinin sürekli ıslahına, hayat boyunca öğrenimin teşvikine ve eğitimin demokratikleştirilmesine ilişkin hedefler esasına dayalı olarak değil aynı zamanda insan kişiliğinin, milletler arasındaki anlayışın hoşgörünün ve dostluğun gelişmesi hedefleri ve genel olarak İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Milletlerarası İnsan Hakları Sözleşmeleri ve Eğitimde Ayırımcılığa karşı UNESCO Yasasında eğitim konularına ilişkin insan haklarının bütün hedeflerine ulaşma esasına dayalı olarak ve sürekli bir şekilde ilerletmek;

c) Öğrenimlerin ve akademik vasıfların ve üniversite diploma ve derecelerinin kıyaslanabildiği, tanınması veya muadeleti konularında bölge ve dünya çapındaki işbirliğini geliştirmek.

3. Akit Devletler bu maddede tarif edilen hedeflere ulaşmak amacı ile milli, iki taraflı, çok taraflı bölge içi, bölgesel /veya sair anlaşmalar, üniversiteler veya diğer yükseköğrenim kurumları arası düzenlemeler ve yetkili milli veya milletlerarası teşkilâtlar ve organlarda yapılacak düzenlemeler yoluyla, uygun olacak bütün teşebbüsleri yapmak üzere anlaşmışlardır.

III — DERHAL GİRİŞİLECEK UYGULAMALARA İLİŞKİN TAAHHÜTLER:

Madde 3

 1. Akit devletler. Madde 1, Paragraf l(a)'da tarif edildiği üzere, diğer Akit Devletlerce verilen ve yükseköğrenime giriş imkânı sağlayan orta öğrenimden ayrılma sertifikalarını ve diğer diplomaları hamillerinin ilgili Akit Devletler ülkelerinde yerleşik yükseköğrenim kurumlarında öğrenim yapabilmelerine imkân vermek maksadıyla, tanıma işlemini gerçekleştirme yolunda bütün uygun tedbirleri almak üzere anlaşmışlardır.

2. Bununla beraber, belirli bir öğrenim kurumuna kabul edilme Madde 1, Paragraf  (a)'daki hükümler saklı kalmak üzere, o kurumda yer bulunmasına ve ayrıca sözkonusu öğrenimi faydalı şekilde yapabilmek için gerekli olan lisan bilgisine ilişkin koşullara bağlı olabilir.

Madde 4

1. Akit Devletler aşağıda belirtilen amaçlara yönelik bütün uygun tedbirleri almak hususunda anlaşmışlardır:

a) Madde 1, Paragraf l(a)'da tarif edildiği üzere, sertifikaların, diplomaların ve derecelerin hamillerinin ülkelerinde yerleşik yükseköğrenim kurumlarında ileri öğrenim ve eğitimlerini yapmalarına ve araştırmalara girişmelerine imkân sağlamak üzere bu belgelerin tanınmasını sağlamak;

b) Diğer Akit Devletlerde bulunan yükseköğrenim kurumlarında yapılan kısmî olmayan eğitimin takibi amacıyla, tanınabilecek ölçülerin mümkün olduğu kadar tarifini yapmak. 2. Yukarıdaki Madde 3, Paragraf 2'nin hükümleri bu maddenin kapsadığı durumlara tatbik edilecektir.

Sayfa: 7                                              RESMÎ GAZETE             17 Şubat 1988 — Sayı: 19728

Madde 5

Akit Devletler, Madde 1, Paragraf l(b)'nin öngördüğü manada bir mesleğin icrası amacıyla diğer Akit Devletlerin yetkili makamlarınca verilmiş olan sertifika, diploma ya da derecelerin etkin bir şekilde tanınmasını sağlamak üzere, uygun olan bütün işlemleri yapmak için anlaşmışlardır.

 

Madde 6

Bir Akit Devletin ülkesindeki eğitim kurumlarına kabul, kısmı öğrenimlere ilişkin krediler veya mesleki faaliyete geçiş ile ilgili olarak verilecek kararların o devletin kontrolü dışında olduğu haller de o Devlet işbu sözleşmenin metnini ilgili kurum ve makamlara gönderecek bir Sözleşmenin II. ve III. bölümlerinde yeralan prensiplerin onlar tarafından kabulünü sağlamak için elinden gelen gayreti gösterecektir.

Madde 7

1) Tanıma işleminin, muayyen bir Akit Devletin tanınmış olan kurumlarında yapılan öğrenimlere ve elde edilen sertifika, diploma ya da derecelere ilişkin olduğu gözönünde tutularak, bu öğrenimleri yapmış ya da bu sertifikaları, diplomaları ya da dereceleri elde etmiş olan herhangi kişi, uyruğu veya siyasi veya hukuki statüsü ne olursa olsun yukarıda 3. 4. ve 5. Maddelerde yeralan hükümlerden yararlanmaya hak kazanacaktır.

2) Akit olmayan bir Devletin ülkesinde, yukarıda 3. 4. ve 5. Maddelerde tarif edilenlerle kıyaslanabilecek sertifika, diploma veya derecelerden bir ya da daha fazlasını almış olan herhangi bir Akit Devlet vatandaşı, sahibi olduğu sertifika, diploma veya derecelerin kendi ülkesinde ve öğrenimini devam ettirmek istediği ülkede tanınmış olmaları şartıyla, aynı maddelerde öngörülen hükümlerin kendisine tatbik imkânından yararlanır.

IV UYGULAMA MEKANİZMALARI

Madde 8

Akit Devletlerden Madde 2'de tanımlanan hedeflere ulaşmak için çalışmayı deruhte edecekler ve yukarıda 3. 4. ve 6. maddelerde getirilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi aşağıdaki vasıtalarla sağlamak için etlerinden gelen çabaları sarfedeceklerdir:

(a) Milli kuruluşlar

(b) Madde 10'da tarif edilecek olan bölgesel komite,

(c) İkili ya da bölge içi kuruluşlar.

Madde 9

1. Akit Devletler, işbu Sözleşmede belirlenen amaçlara ulaşılmasının ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin milli alanda, ister resmi ister özel olsun çok sayıda milli makamların, özellikle üniversitelerin, değerlendirme tasdik organlarının ve diğer öğrenim kurumlarının çabaları arasında yakın işbirliği ve eşgüdüm gerektireceğini kabul ederler. Bu nedenle, işbu

Sayfa: 8                                              RESMÎ GAZETE             17 Şubat 1988 — Sayı: 19728

sözleşmenin uygulanmasına ilişkin sorunların incelenmesini, ilgili bütün sektörler ile bağlantı kuracak ve uygun çözümler önerecek alakalı milli organlara bırakacaklardır. Ayrıca, Akit Devletler, bu milli organların etkili çalışmalarını hızlandırmak için gerekecek bütün uygun tedbirleri alacaklardır.

2. Akit Devletler, yükseköğrenimdeki çalışmalar, diplomalar ve dereceler ile diğer akademik vasıflara ilişkin faaliyetlerinde kendilerine yararlı olacak bütün bilgileri toplamak için birbirleriyle işbirliği yapacaklardır.

3. Her milli organ, yükseköğrenimdeki çalışmalar, diplomalar ve derecelerle ilişkili faaliyetlerinde kendisine yararlı olacak bütün bilgileri ya kendisi toplamak, işlemek ve dosyalamak ya da, bu konuda ihtiyaç duyacağı bilgileri başka bir milli dokümantasyon merkezinden kısa bir süre içinde temin edebilmek üzere gerekli araçları hizmetinde bulunduracaktır.

Madde 10

1. Bu amaçla, Akit Devletlerin Hükümetlerinin temsilcilerinden meydana gelen bir Bölgesel Komite kurulmuştur. Komite'nin sekreterliği, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtının Genel Direktörüne verilmiştir.

2. İşbu anlaşmayı onaylamakla görevli diplomatik konferansa katılmak üzere davet edilen Avrupa Bölgesi'nin akit olmayan devletleri Bölgesel Komite'nin toplantılarında da yer alabileceklerdir.

3. Bölgesel Komite'nin görevi işbu Sözleşmenin uygulamasını takip etmek olacaktır. Bu komite, Akit Devletlerin, Sözleşmenin uygulanmasında sağlanan ilerleme ve karşılaşılan engeller hakkında kendisine iletilecekleri devre raporları ile işbu sözleşme ile ilgili olarak Sekreterlik tarafından yürütülen çalışmaları alacak ve inceleyecektir. Akit Devletler, Komiteye en az iki yılda bir kere olmak üzere rapor vermeyi yükümlenirler. Bölgesel Komite'nin diğer bir görevi, bölge Devletleri arasında, Yükseköğrenimdeki çalışmalar, diplomalar ve derecelerle ilgili bilgi ve belge toplanması, neşri ve mübadelesini teşvik etmek olacaktır.

4. Bölgesel Komite, icap eden hallerde Akit Devletlere işbu Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin genel ya da özel mahiyette tavsiyelerde bulunacaktır.

Madde 11

1. Bölgesel Komite, her toplantısı için Başkanını seçecek ve tüzük kurallarını tesbit edecektir. En az iki yılda bir olağan toplantısını yapacaktır. Komite ilk toplantısını, altıncı onay, uygun bulunma veya kabul belgesinin tevdi edilmesinden üç ay sonra yapacaktır.

2. Bölgesel Komite'nin sekreterliği, Komite toplantılarının gündemini Komiteden aldığı talimatlara ve tüzük hükümlerine uygun olarak hazırlar. Sekreterlik, milli kuruluşlara faaliyetleri ile ilgili gerekli bilgileri elde etmelerinde yardımcı olacaktır.

 

 

 

Sayfa: 9                                              RESMÎ GAZETE             17 Şubat 1988 — Sayı: 19728

V. DOKÜMANTASYON

Madde 12

1. Akit Devletler, yükseköğrenim ve diğer akademik vasıflara ilişkin çalışmalar, sertifikalar, diplomalar ve derecelerle ilgili bilgi ve belgeleri birbirleriyle teati edeceklerdir.

2. Akit Devletler, mevcut metod ve mekanizmalar ile milli, bölgesel, bölge içi ve milletlerarası organlar ve özellikle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı tarafından toplanan bilgileri dikkate alarak, yükseköğrenimde çalışmaların, sertifikaların, diplomaların ve derecelerin tanınmasına ilişkin gerekli bütün bilgilerin toplanması, işlenmesi, sınıflandırılması ve neşri için metod ve mekanizmaların geliştirilmesini teşvik etmek yolunda gayret sarfedeceklerdir.

VI. ULUSLARARASI TEŞKİLATLARLA İŞBİRLİĞİ

Madde 13

Bölgesel Komite, işbu Sözleşme'nin mümkün olduğu kadar tam uygulanabilmesini sağlamak amacı ile çabalarını yetkili milletlerarası hükümetlerdışı resmi ve gayriresmi örgütlerle birleştirilmek için bütün uygun düzenlemeleri yapacaktır. Sözkonusu hususu özellikle, Avrupa Bölgesi Devletlerindeki diplomaların tanınması konusundaki bölgelerarası anlaşma ve sözleşmelerinin uygulanması ile sorumlu kılınmış hükümetlerarası kurum ve kuruluşlara uygulanır.

VII. BİR AKİT DEVLETİN YETKİSİ ALTINDA FAKAT KENDİ TOPRAKLARI DIŞINDA YERLEŞİK YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARI

Madde 14

 1. İşbu Sözleşmenin hükümleri, bir Akit Devletin kendi ülkesinin dışında dahi yerleşik olsa, kendi denetimi altındaki herhangi bir yükseköğrenim kurumunda yürütülen çalışmalara, alınan sertifikalara, diplomalara ve derecelere de uygulanır, (öğrenim kurumunun bulunduğu devletin yetkili makamlarının muhalefeti olmadığı sürece)

2. Bir yükseköğrenim kurumu, hepsi işbu Sözleşmeye Akit Devlet olmayan birden fazla Devletin yetkisine tabi olduğu takdirde, işbu Sözleşmenin sözkonusu yükseköğrenim kurumuna tam ve kısıtsız uygulanmasını teminen, Akit olmayan ilgili Devlet veya Devletlerin rızasını almak ve kendisine sunulacak resmi bir bildirim ile genel Direktörü bu husustan haberdar etmek sorumluluğu ilgili Akit Devletlere ait olacaktır.

VIII. ONAYLAMA, UYGUN BULMA, KATILMA VE YÜRÜRLÜĞE GİRME

Madde 15

İşbu Sözleşme, bu Sözleşme'nin kabulü ile görevli Diplomatik Konferansa katılmak üzere davet olunmuş Avrupa bölgesi ülkelerinin ve Vatikan'ın imza ve onayına, uygun bulunmasına veya kabulüne açık olacaktır.

 

Sayfa: 10                                             RESMÎ GAZETE             17 Şubat 1988 — Sayı: 19728

Madde 16

1. Birleşmiş Milletlere, ihtisas teşekküllerinden birini veya Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na üye olan veya Uluslararası Adalet Divanı Yasasına taraf olan diğer Devletlerin işbu Sözleşmeye katılmaları uygun bulunabilir.

2. Bu husustaki talepler, bu maddenin 3. paragrafında sözü edilen Ad Hoc Komite toplantısından en az üç ay önce Akit Devletlere iletilmek üzere, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı Genel Direktörüne bildirilecektir.

3. Akit Devletler, böyle bir talebi kabul etmek üzere hükümetlerin'den açık yetkiyi haiz her Akit Devletten bir temsilciden oluşan bir Ad Hoc Komite şeklinde toplanacaklardır. Böyle durumlarda komitenin-karar alması için Akit Devletlerin üçte iki çoğunluğu gerekecektir.

4. Bu usul ancak, işbu Sözleşmenin 15. maddesinde belirtilen ülkelerden en az yirmisi tarafından onaylanması, uygun bulunması ya da kabul edilmesinden sonra uygulanacaktır.

Madde 17

İşbu sözleşmenin onaylanması, uygun bulunması veya kabulü ya da Sözleşmeye katılınması, onay, uygun bulma, kabul ya da katılma belgesinin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı Genel Direktörüne tevdi edilmesi ile gerçekleşecektir.

Madde 18

İşbu sözleşme, beşinci onay, uygun bulma ya da kabul belgesinin tevdi edilmesinden bir ay sonra sadece onay, uygun bulma veya kabul belgelerini tevdi eden Devletler bakımından yürürlüğe girecektir. Sözleşme, diğer her bir Devlet için, o Devletin onay, uygun bulma, kabul ya da katılma belgesini tevdi etmesinden bir ay sonra yürürlüğe girecektir.

Madde 19

1. Akit Devletler işbu sözleşmeyi kendileri bakımından feshetme hakkına sahip olacaklardır. 2. Fesih, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı Genel Direktörüne tevdi edilecek yazılı bir belge ile bildirilecektir.

3. Fesih, fesih bildiriminin alınmasından oniki ay sonra yürürlüğe girecektir. Bununla beraber, işbu Sözleşmenin bükümlerinden yararlanarak, Sözleşmeyi fesheden Devletin ülkesinde öğrenimlerine devam etmekte olan kişiler, başlamış oldukları öğrenimlerini bitirebileceklerdir.

Madde 20

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı Genel Direktörü, taraf olan devletleri bu anlaşmanın 15. ve 16. maddelerde sözü edilen diğer devletleri ve de Birleşmiş Milletleri, 17. maddede ifade olunan onay ve kabul belgelerinin ibrazından ve 19. maddede imkân tanınan çekilme durumlarından haberdar edecektir.

Madde 21

Birleşmiş Milletler Beratı'nın 102. maddesi gereği, bu anlaşma, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı Genel Direktörü'nün isteği üzerine, Birleşmiş Milletler Genel

Sayfa: 11                                              RESMÎ GAZETE             17 Şubat 1988 — Sayı: 19728

Sekreterliğine kaydolunur. Tüm bu maddeleri gözden geçirdikten sonra aşağıda imzası bulunan temsilciler, tam yetkiye sahip olarak bu anlaşmayı imzalamışlardır. İşbu Anlaşma Paris'te 1979 Aralık ayının 21. günü İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca olmak üzere dört ayrı dilde ve dört metin de aynı derecede muteber olmak kaydıyla Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı arşivlerine konacak tek bir kopya halinde tanzim edildi. Bu anlaşmanın 15. ve 16. maddelerde sözü edilen tüm devletlere ve Birleşmiş Milletlere tasdikli birer kopyası gönderilecektir.

 

 

CONVENTION SUR LA RECONNAISSANCE DES ETUDES ET DES ETUDES ET DES DIPLOMES RELATTİFS A LOENSEIGNEMENT SUPERIEUR DANS LES ETAIS DE LA REGION EUROPE PREAMBULE

Les Etats apportenant ala région Europe, Parties ala présente Convenicion,

Reppeîant que, comme l'a constaté adiverses repsises la Conférence générale de l'UNeseo dans ses reésolutions relatives à coopération eurspéenne,"le dévelopment de la coopfation entre les nations dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de l'in formation conformément aux pîrnciper de t'Acte Constituti de î'Unesco, Joue un rôle essent el dans l'oeure de paix et de compréhension internationale"

Conscients des rapports étroits existant entre leurs cultires maigre la diversiti des langues et les différences des régimes économiques et sociaux et désireux de renforcer leur coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation dans l'intérêt du bien-être et de la prospérité permanente de leurs peuples,

reppeîant que les Etats rEUNÎS &A Helsinki ont, dans l'Acte final de la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe du in aoou 1975, exprimé leur intention ' 'd'ar-'Horer dans des conditions mutuellement acceptables, l'acceès aux établissements d'enseignement, ainsi qua x institutions culturelles et siceniifiques, des étudiants, des enseignants et des hommes de science des Etats participants,.. notoinment... an parvenant à la reconnaissance mutuelle des grades et diplômes universitaires, soit, sbi nécessarier, par voie d'accords entre gouvernements, soit par voie d'arrangement directs entre les Universités et autres institutions d'en seignement supérieur et de recherche" et "en favorisant une évalu tion plu exacte des problèmens relatifs à la comparaison et à l'équivalence des grades et des diplômes universitaires"

Reppeîant que 2a plupart des Etats contractants ont déjà, en vue de promonvoir la réalisation de ces objectifs, counîu entre eux des accords bilatéraux ou sous-régionaux portant notamment sur l'équivalence ou la reconnaisance des diplômes; mais désireux, tout en poursuivant et en intensifiant leurs efforts sur les plans milatéra! et sous-réqional, d'atonder leur coopération dans ce domaine al'ensemble de la région Egucoop,

Convaincus que la grande diversité des systèmes d'enseignement supérieur existant dans la région Europe constitue une richesse culturelle exceptionnelle qu'il coonvient de sauvegarder, et désireux de permettre à l'ensemble de leurs populations de bénéficier pleinement de cette richesse culturelle en facilitant aux habitants de chaque Etat contractant l'accès aux ressources

Sayfa: 12                                              RESMÎ GAZETE             17 Şubat 1988 — Sayı: 19728

d'éducation des autres Etats contractants et nuotamment en les autorisant à poursuivre leur formation dans les établissements d'enseignement supérieur de ces autres Etats,

Considérant qu'il convient de recourir, pour autoriser l'admission aux étapes d'études ultérieures, à la conception de la reconnaissance des études qui, dans une perspective de mobilité tant sociale qu'internationale, permet d'évaluer le niveau de formation atteint en tenant compte des connaissances attestées par les diplômes obtenus, ainsi que de toute autre compétence individuelle approprée dans la mesure cù celle-ci peut être jugée valable par les autorités compétentes, Considérant que ta reconnaissance par l'ensemble des Etats contractants des études faites et des diplômes obtenus dans l'un quelconque d'entre eux a pour but d'intensifier la mobilité internationale des personnes et les échanges d'idées, de connaissances

 

et d'expériences scientifiques et technologiques, et qu'il est souhaitable d'accueillir les étudiants étrangers dans les établissements d'enseignement supérieur, étant entendu que la reconnaissance de leurs études ou diplômes ne pourra leur conférer plus de droits qu'aux étudiants nationaux,

Constatant que cette reconnaissance constitue l'une des conditions nécessaires en vue:

1. de permettre la meilleure utilisation possible des moyens de formation et d'éducation existant sur leurs territoires,

2. d'assurer une plus grande mobilelé des étudiants, des chercheurs et des professionnels,

3. de pallier les difficultés que rencontrent lors de ieur retour dans leurs pays d'origine les personnes ayant reçu une formation ou une éducation à l'étranger,

Désireux d'assurer la plus large reconnaissance possible des études et des diplômes en tenant compte des principes qui concernent ia promotion de l'éducation permanente, la démocratisation de l'enseignement, l'adoption et l'application d'une politique de l'éducation adaptée aux transformations structurales, économiques et techniques, aux changements sociaux et aux contextes culturels de chaque pays,

 Résolus à consacrer et à organiser leur collaboration future dans ces domaines par la voie d'une convention qui constituera le point de départ d'une action dynamique concertée, menée notamment par le moyen de mécanismes nationaux, bilatéraux, sous-régionaux et multilatéraux existand déjà ou dont la création apparaîtrait nécessaire,

Rappelant que l'objectif final que la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture s'est fixé, consiste dans "l'élaboration d'une convention internationale sur ia reconnaissance et ia validité des titres, grades et diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans tous les pays",

Son convenus de ce qui suit:

 

 

 

Sayfa: 13                                              RESMÎ GAZETE             17 Şubat 1988 — Sayı: 19728

I. DEFINITIONS

Article premier

1, Aux fins de la présente Convention, on entend par "reconnaissance" d'un diplôme, titre ou grade de l'enseignement supérieur obtenu a l'étranger, son acceptation par les autorités compétentes d'un Etat contractant, comme attestation valable, et l'octroi à son titulaire de droits dont bénéficient les personnes justifiant d'un diplôme, titre ou grade national par rapport auquel le diplôme, titre ou grade étranger est apprécié.

A cet égard, la reconnaissance a la signification suivante:

 (a) La reconnaissance d'un diplôme, titre ou grade en vue d'entreprendre ou de poursuivre des études de niveau supérieur permettra que \s candidature du titulaire intéressé soit prise en considération en vue de son admission dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche de tout Etat contractant comme s'il était titulaire du diplôme, titre ou grade comparable obtenu dans l'Etat contractant intéressé. Cette reconnaissance n'a pas pour effet de dispenser le titulaire du diplôme, titre ou grade étranger de satisfaire aux conditions (autres que celles relatives à la détention d'un diplôme) qui pourraient être exigées pour l'admission dans

 

l'établissement d'enseignement supérieur ou de recherche concerné de l'Etat d'accueil.

(b) La reconnaissance d'un diplôme, titre ou grade étranger pour l'exercice d'une activité professionnelle constitue la reconnaissance de la préparation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession dont il s'agit, sans préjudice, cependant, des régies juridiques et professionnelles et des procédures en vigueur en vigueur dans les Etats contractants concernés. Cette reconnaissance n'a pas pour effet de dispenser le titulaire du diplôme, titre ou grade étranger de satisfaire aux autres conditions qui ont pu fre prescrites par les autorités gouvernementales ou professionnelles compétentes pour l'exercice de l'activité professionnelle dont il s'agit.

 (c) Cependant, la reconnaissance d'un diplôme, titre ou grade, ne devra pas conférer à son titulaire dans un autre Etat contractant des droits supérieurs à ceux dont il bénéficierait dans le pays où ce diplôme, titre ou grade lui a été conféré. 2. Aux fins de la présente Convention, on entend par "études partielles" 1 es périodes d'études ou de formation qui, sans constituer un cyele complet, sont de nature à apporter un complément notable en matière d'acquisition de connaissances ou de compétences.

II. — OBJECTIFS

Article2

1. Les Etats contractants entendent contribuer, par leur action commune, tant à promouvoir la coopération active de toutes les nations de la région Europe pour une oeuvre de paix et de compréhension internationale, qu'à rendre plus efficace leur collaboration avec les autres Etats membres de l'Unesco en ce qui concerne une meilleure utilisation de leur potentiel éducatif, technologique et scientifique.

Sayfa: 14                                              RESMÎ GAZETE             17 Şubat 1988 — Sayı: 19728

2. Les Etats contractants affirment solennellement leur ferme résolution de coopérer étroitement, dans le cadre de leurs législations et de leurs structures constitutionnelles, ainsi que dans le cadre des accords intergouvernementaux en vigueur, en vue de:

(a) permettre, dans l'intérêt de tous les Etats contractants, d'utiliser au mieux et dans toute la mesure compatible avec leurs politiquis générales d'enseignement et leurs procédures administratives, leurs ressources disponibles en matière de formation et de recherche, et à cette fin:

(i) d'ouvrir aussi largement que possible l'accès de leurs établissements d'enseignement supérieur aux (udiants ou cheroheurs en provenance de l'un quelconque des Etats contractants:

(ii) de reconnaître les études et tiplômes de ces personnes;

(iii) d'examiner la possibilité d'élaborer et d'adopter une terminologie et des critères d'évaluation similaires qui faciliteraient l'application d'un système propre à assurer la comparabilité des unités de valeur, des matières d'études et des diplômes;

(iv) d'adopter, aux fins d'admission aux étapes d'études ultérieures, une conception dynamique qui tiendrait compte des connaissances attestées par les diplômes obtenus, ainsi que de toute autre cométence individuelle appropriée dans la mesure où celle-ci peut être jugée valable par les autorités compétentes;

(v) d'adopter, aux fins d'évaluation des études partielles, des critères souples, fondés sur le niveau de formation atbeint et sur le contenu des programmes suivis, et tenant compte du caractère interdisciplinaire des connaissances au niveau de l'enseignement supérieur;

(vi) de perfectionner le système d'échanges d'information concernant la reconnaissance des études et des diplômes;

(b) réaliser dans les Etats contractants une amélioration continue des programmes d'études ainsi que des méthodes de planification et de promotion des enseignements supérieurs tenant compte des impératifs da développement économique, social et culturel, des politiques de chaque pays et également des objectifs qui figurent dans les recommandations formulées par les organes com'étents de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en ce qui concerne l'amélioration continue de la qualité de l'enseignement, la promotion de l'éducation permanente et la démocratisation de l'éducation ainsi que des buts d'épanouissement de la personnalité humaine et de compréhension, de tolérance et d'amitid entre nations et en général de tous les buts relatifs aux droits de l'homme assignés à l'éducation par la Déclaration universelle des troits de l'homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme adoptés par l'Organisation des Nations Unies, et la Convention de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement;

(c) promouvoir la coopération régionale et mondiale pour la solution des"problems de comparaison et d'équivalence entre qrades et diplômes universitaires" ainsi que pour la reconnaissance des études et des qualifi cations académiques.

 

Sayfa: 15                                              RESMÎ GAZETE             17 Şubat 1988 — Sayı: 19728

3. Les Etats contractants conviennent de prendre toutes les mesures possibles sur les plans national, bilatéral, multilatéral et notamment par le moyen d'accords bilatéraux, sousrégionaux, régionaux ou autres, ainsi que par le vie d'arrangements entre uiversités ou autres établissements d'enseignement supérieur et par voie d'arrangements avec les organisations et organismes nationaux ou interationaux compétents, afin que les autorites concernées puissent atteindre progressivement les objectifs définis au présent article.

III. ENGAGEMENTS D'APPLICATION IMMEDIATE

Article 3

1. Les Etats contractants, outre les obligations incombant aux gouvernements, conviennent de prendre toutes mesures possibles pour encourager les autor tes compétentes intéressées à reconnaître, conformément à la définition de la reconnaissance figurant à l'artcle 1, paragraphe 1, les diplômes de fin d'études secondaires et les autres titres donnant accès a l'enseignement supérieur délivrés dans les autres Etats contractants en vue de permentre aux détenteurs de ces diplômes et titres d'entreprendre des études dans des institutions d'enseigement supérieur situées sur le territoire des ces Etats contractants.

2. Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l'article 1, paragraphe 1 (a), l'admission dans un établissement d'enseigement supérieur paurra être subordonnée à l'existence de capacités de capacités d'accueil ainsi qu'aux conditions concernant les connaissances linguistiqises requises pourentreprendre avec profit les études considérées.

 

 

Article 4

 1. Les Etats contractants, outre les obligations incombant aux gouvernements, conviennent de prendre toutes mesures possibles pour encourager les autorités compétentes intéressées à:

(a) reconnaître, conformément à la définition de la reconnasassance figurant à l'article 1, paragraphe 1, les certificats, diplômes et titres en vue de permettre aux titulaires de ces titres de poursuivre des études, de rececoir une formantion ou d'entreprendre des recherches dans leurs établissements d'enseignement supérieur;

 (b) définir, autant que possible, les modalités suivant lesquelles pourraient être reconnues, aux fins de la poursuite des études, les études partielles effectuées dans les établissements d'enseignement supérieur situés dans les autres Etats contractants. 2. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus sont applicables aux cas prévus par le présent article.

Article 5

Les Etats contractants, outre les obligations incombant aux gouvernements, conviennent de prendre toutes mesures possibles pour encourager les autorités compétentes intéressées à rendre effective la reconnaissance, en vue de l'exercice d'une profession, au sens de l'article 1, paragraphe 1 (b)ci-dessus, des diplômes, titres ou grades d'enseignement supérieur conférés par les autorités compétentes des autres Etats contractants.

Sayfa: 16                                              RESMÎ GAZETE             17 Şubat 1988 — Sayı: 19728

Article 6

Dans le cas oùl'admission dans des établissements d'enseiqnement situés sur le territoire d'un Etat contractant ne relève pas de l'autorité de cet Etat, il transmettra le texte de la Convention aux établissements intéressés et fera tout son possible four obtenir que ces derniers acceptent les principes énoncés aux sections II et III de la Convention.

Article 7

1. Considérant gue la reconnaissance porte sur ¡es études dispensées et Ies diplomes, titres ou grades décernés dans les établissements agréés par les autortités compétentes du pays où le diplomóme, titre ou grade a été décerné, le bénéfice des articles 3, 4 et 5 ci-dessus peut être acguis à toute personne qui a suivi ces études ou obtenu ces diplômes, titres ou grades, guels que soient la nationalité ou le statut politique ou juridique de l'intéressé. Tout ressortissant d'un Etat contractant qui a obtenu sur le territoire d'un Etat non contractant un ou plusieurs diplômers, titres on qrades similaires a ceux qui sont définis aux articles 8, 4 et 5 ci - dessus peut se prévaloir de celles de ces dispositions qui sont applicables, a condition queses diplômes, titres ou grades aient été reconnus dans son pays d'origine, et dans le pays dans laquel le ressortissant souhaite continuer ses études.

IV. MECANISMES DE MISE EN OEUVRE

Article 8

Les Etats contractants s'engagent á agir en vue de la réalisation des objectifs définis á l'article 2 et s'emploieront de leur mieux à assurer l'exécution des enqaqements prévus aux articles 3,4,5 et 6 qui précèdent, au moyen:

(a) d'organismes nationaux;

(b) du Comité regional défini à l'article 10 ci - après;

(c) d'organismes bilatéraux ou saus - régionaux.

Article 9

1. Les Etats contractants reconnaissent que la réalisation des objectifs et l'exécution des engagements définis à la présente Convention exigent, sur le plan national, une coopération et une coordination étroitesdes efforts d'autorités nationales très diverses, gouvernementales on non gouvernementales, notamment les universités, les organismes de validation et autres institutions éducatives. Ils s'engagent en conséquence à confier l'étude des questions relatives à l'application de la présente Convention à des organismes nationaux appropriés auxquels tous les secteurs intéressés seront associés et qui seront habilités à proposer les solutions adéquates. Les Etats contractants s'engagent en outre à prendre toutes mesures en leur pouvoir pour accélfer de façon efficace le fonctionnement de ces organismes nationaux.

2. Les Etats contractants coopèrent avec les autorités compétentes d'un autre Etat contractant, notamment en leur permlettant de réunir toutes informations utiles à leurs activités concernant les études, titres et qrades d'ensegnement supérieur.

 

Sayfa: 17                                              RESMÎ GAZETE             17 Şubat 1988 — Sayı: 19728

3. Tout arganisme national devra disposer des moyens nécessaires pour lui permettre soit de recueillir, d'analyser et de classer lui - même toutes informations utiles à ses activités concernant les études et diplômes de l'enseignement supérieur, soi d'obtenir dans les plus brefs délais, d'un centre national de documentation distinct, les renseignements dont il pourrait avoir besoin dans ce domaine.

Article 10

 1. U est institué en Comté régional composé des représentants des gou vernements des pays contractants. Son secrétariat est confé au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation.la science et la culture.

 2. Les Etats non contractants de la région Europe invités à participer à la Conférence diplomatique chargée d'adopter la présente Convention pourront prendre part aux réunions du Comité régional.

3. Le Cometé régional a pour mission de suiver l'application de la pérsente Convention. Il reçoit et examine les rapports pénodiqes que les Etats lui communiquent sur les progrès réalisés et les obstacles rencontrés par aux dans l'application de la Convention, ainsi que les études établies par son secrétariat sur ladite Convention. Les Etats contractants s'engagent à soumettre un rapport au Comité au moins une fois tou: les deux ans.

4. Le Comité régional adresse, le cas échéant, aux Etats Partiessa la Convention des recommandations de caractère général ou individuel pour l'application de ladite Convention,

Article 11

1. Le Comité régional élit pour chacune de ses sessions son Président et adopte son Règlement intérieur. Il se réunt en session ordinaire au moins une fois tous les deux ans. Le Comité se réunira pour la première fois trois mois après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.

 

2. Le secrétariat du Comité régional prépare l'ordre du jour des réuninons du Comité, conforment aux directives qu'il en reçoit et aux dispositions du Règlement intérieur. Il aide les organes nationaux à obtenir les renseignements dont ils ont besoin dans le cadre de leurs activâtes.

V. DOCUMENTATION

Article 12

1. Les Etats contractants procéderont entre aux à des échanges d'information et de documentation relatives aux études et diplômes de l'enseignement supérieur.

2. Ils s'efforceront de promouvoir le développement des méthodes et mécanismes permettant de collecter, d'analyser, de classer et de diffuser les informations utiles, relatives à ta reconnaissance des etudes, diptômles et grades de l'enseignement supérieur, en tenant compte des méthodes et mécanismes utillisés et des informations réunies par les organismes nationaux,

Sayfa: 18                                              RESMÎ GAZETE             17 Şubat 1988 — Sayı: 19728

sous - régionaux et internationaux, et notamment par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et ta culture.

VI. COOPERATION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Article 13

Le Comité régional prend toutes dispositions utiles pour associer à ses efforts, visant a assurer la meilleure application possible de la présente Convention, les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales compétentes. Ceci s'applique particulièrement aux institutions et organismes intergouvemementaux investis de responsabilités dans l'application des conventions ou accords sous - régionaux portant sur la reconnaissance des diplômes dans des Etats appartenant à la région Europe.

VII. ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SOUMIS A L'AUTORITE D'UN ETAT CONTRACTANT MAÏS SITUES EN DEHORS DE SON TERRITOIRE

Article 14

Les dispositions de la présente Convention s'appliqueront aux études poursuivies, aux diplftmes ou grades obtenus dam tout établissement d'enseignement supérieur soumis à l'autorité d'un Etat contractant alors même quecet établissement serait situé en dehors de son territoire, pourvu que les autorités compétentes de l'Etat contractant dans lequel cet établissement est situé n'aient pas d'objection.

VIII. RATIFICATION, ADHESION, ENTREE EN VIGUEUR

Article 15

La présente Convention est ouverte à la signature et à la ratification des Etats apparte nant à la région Europe invités à participer à la Conférnce diplomatique chargea d'adopter la présente Convention, ainsi que du Saint - siège.

Article 16

1. D'autres Etats, membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une des institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique ou Parties au statut de la Cour internationale de justice, 'pourront être autorisés à adhérer à cette Convention.

2. Toute demande dans ce sens devra être communiquée au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture qui la transmettra aux Etats contractants trois mois au moins avant la réunion du Comité ad hoc prévu au paragraphe 3 du présent article.

3. Les Etats contractants se réuniront en Comité ad hoc composé d'un représentant par Etat contractant muni à cet effet d'un mandat exprès de son qouvernement pour se prononcer sur cette demande. La décision à prendre en pareil cas devra réunir la majorité des deux tiers des Etats contractants. Cette procédure ne pourra être appliquée que lorsque la Convention aura été ratifiée par au moins vingt des Etats visés à l'article 1S.

Sayfa: 19                                              RESMÎ GAZETE             17 Şubat 1988 — Sayı: 19728

Article 17

La ratification de la prsente Convention ou l'adhésion à celle - ci s'effectue par le dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Directeur général da l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article 18

La présente Convention entrera en vigueur un mois après le dépôt du cinquième instrument de ratification mais uniquement à l'égard des Etats qui auront déposé leurs instruments de ratification. Elle entrera en vigueur, pour chague autre Etat, un mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 19

1. Les Etats contractants ont la faculté de dénoncer la présente Convention.

2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

3. La dénonciation prend effet douze mois après la réception de l'instrument de dénonciation. Toutefois, les personnes aynt bénéficié du dispositif de la présente Convention, qui seraient en cours d'études sur le territoire d'un Etat contractant qui dénonce la Convention, pourront achever le cycle d'études commence.

Article 20

Le Directeur général de l'Organisation des Netions Unies pour l'éducation, la science et la culture informera les Etats contractants et les autres Etats mentionnés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification ou d'adhésion visésa l'article 17 ainsi que des dénonciations prévues à l'article 19 de la présente Convention.

Article 21

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

fait à Paris, ce 21 décembre 1979 en anglais, espagnol, français et russe, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ci doU une copie certifiée conforme sera remise à tous les Etats visés aux articles 15 et 16 ainsi qu'a l'Organisation des Nations Unies.