UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Sosyal Dönüşüm Yönetimi (MOST) ve Göç İhtisas Komitesi

Göç ve Kapsayıcı Toplumlar

UNESCO göçün insan yüzüne önem vermektedir. UNESCO’nun insan hakları çerçevesinde müdahaleleri kapsayan yetki alanları içindeki insan hareketleri etkilerine işaret etmektedir.

Birleşmiş Milletler Yeni Küresel Göç istatistiklerine göre 2013 yılında, dünya nüfusunun yüzde 3’üne denk gelen 232 milyon uluslararası göçmen dünyanın her tarafında yaşamaktadır. Bu durum uluslararası göçü küreselleşmenin anahtarı yapmakta ve göç uluslararası gündemin ana konusu olmaktadır.

Göç bireyler ve ülkeler için birçok fırsat ortaya çıkarmaktadır. Örneğin, göç insanlar için istihdama erişim, yetenek ve vasıf edinimi, hayat standartlarını iyileştirme imkânları sunmakta ve hem göç veren ülkeler hem de göç edilen ülkeler için büyüme ve kalkınmanın faktörü olarak görülmektedir. Aynı zamanda, süreç olarak göç büyük adaletsizlikler ve ciddi insan hakları ihlali ile birlikte dikkate alınmaktadır. Göçün potansiyellerinin tamamı keşfedilirse ve olumsuz yanları yeterince belirlenirse, hedeflenen müdahalelere ihtiyaç duyulabilir.

UNESCO’nun göçe katkısı; eğitim, bilim, kültür, bilgi ve iletişim aracılığıyla barışı inşa etme, yoksulluğu yok etme, sürdürülebilir kalkınma ve kültürel diyalog gibi amaçlarından kaynaklanmaktadır. Kurum, göçün insan yüzüne önem vermekte, kendi yetki alanları içinde insan hareketleri etkilerine ve ilgili insan hakları ilke ve standartlarına yer vermektedir. UNESCO’nun faaliyet ve programları;  hükûmetler arası kurumlar, sivil toplum grupları ve üniversiteleri de içeren geniş bir işbirliği içinde yürütülmekte ve aşağıda belirtilen hedefleri takip etmektedir:   

  • Göçmenlerin sosyal entegrasyonuna ve kapsayıcılığa olanak sağlayan politika ortamına katkıda bulunma (örneğin; Hindistan’daki iç göç hareketleri) 
  • Göç ve eğitim arasındaki bağ ile kültürlerarası eğitim, beyin göçü/kazanımı, öğrenci değişimi ve uluslararası niteliklerin tanınması ile birlikte artan mücadeleleri anlama
  • Özellikle yönetim, çatışma, insan hakları ve uluslararası hukuk, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekonomik ve insani kalkınma ve halk sağlığını ilgilendiren göç ve iklim değişikliğinin sosyal boyutlarını ele alma

Bu girişimlere paralel olarak; UNESCO, Küresel Göç Grubu (GMG) kolektif çabalarına aktif olarak katılmaktadır. Kurum, Temmuz 2011- Mayıs 2012 tarihlerinde GMG başkanlığını yürütmekteydi. 2013 yılında, UNESCO; 3-4 Ekim tarihlerinde BM Genel Kurulunun ev sahipliğinde gerçekleşen ikinci Uluslararası Göç ve Kalkınmada Yüksek Düzeyli Diyalog programı için GMG’nın hazırlıklarına katkıda bulunmuştur. 

UNESCO’nun göç üzerindeki çalışmaları ayrıca Birleşmiş Milletler Yönetim Kurulu’nun ikinci Yüksek düzeyli Diyalog Toplantısı için ürettiği Uluslararası Göç ve Kalkınma: Uluslararası Sisteminin Katkıları ve Önerileri yayınının bir bölümünde vurgulanmıştır. 

*Metin http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/  adresinden alıntılanarak Türkçeleştirilmiştir.