UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Staj ve Burs Programları

UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU STAJ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam Madde 1 -

 1. Bu Yönergenin amacı, UNESCO ile ilişkilendirilebilecek alanlarda lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nda stajyerlik yapmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 -

 1. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliği’nin 6. Maddesi (a), (b) ve (d) bendleri, 7. Maddesi (k) bendi ve 17. Maddesi (m) bendi uyarınca ve 16 Haziran 2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereğince, UNESCO Türkiye Millî Komisyonunda stajyerlik ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla işbu yönerge hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 -

 1. Bu Yönergede geçen;
 1.  Komisyon: UNESCO Türkiye Millî Komisyonunu,
 2.  Yönetim Kurulu: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulunu,
 3.  Komisyon Başkanı: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanını, ç) Sekretarya: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Genel Sekreterliğini,
 1.  Stajyer: UNESCO Türkiye Millî Komisyonunda staj yapacak olan kişiyi,
 2.  YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
 3.  YDS: Yabancı Dil Sınavını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Staja ve Stajyere İlişkin Genel Usul ve Esaslar

Staj Başvuru Şartlar

Madde 4 -

 1. UNESCO programlarıyla ilişkilendirilebilecek alanlarda lisans düzeyinde öğrenim gören ve Komisyona staj için başvuracak olan öğrenciler,
 1.  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2.  Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
 3.  Sürekli bir işte çalışmamak,

ç) Öğrenim gördükleri bölümlerinde en az 2. sınıfı bitirmiş olmak,

 1.  Öğrenimlerini tamamladıkları dönem itibariyle en az 70 (yetmiş) not ortalamasına sahip olmak,
 2.  Alt dönemlerden tekrar edeceği dersi olmamak,
 3.  Staja başvuru tarihi itibariyle UNESCO’nun resmî dillerinden İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça veya Çinceden YDS veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan 50 (elli) ve üzeri not almış olmak (Öğrencilerin, henüz lisans dönemlerini tamamlamadıklarından, bu sınavlara girmemiş olabilecekleri göz önünde bulundurularak hazırlık okumuş olmaları veya bölümlerinde aldıkları yabancı dil derslerinden 70 (yetmiş) ve üzeri not almaları durumunda başvuruları kabul edilmektedir.)1

şartlarına sahip olmalıdırlar.

Başvuru ve İstenen Belgeler

Madde 5 -

 1.  Staj yapmak isteyenler, başvuru formunu doldurarak Komisyona gönderirler.
 2.  Adaylar başvuru formunda belirlenen ve belgelendirilmesi gereken hususlara ait belgeler ile,
 1.  Nüfus cüzdanı fotokopisini (aslını ibraz etmek kaydıyla),
 2.  Adli sicil beyanını,
 3.  Devam etmekte oldukları eğitim kurumuna ait öğrenci belgesinin aslı veya ilgili Kurumca onaylı örneğini,

ç) Başarı durumunu gösterir onaylı not döküm çizelgesini,

 1.  Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesini,

Komisyona teslim ederler.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Madde 6 -

1 25 Ağustos 2015 tarihli ve 0815442 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla bu maddede değişiklik yapılmıştır.

 

(1) Başvuru belgeleri, bu Yönerge ile ilanda belirtilen şartlara uygunluk açısından Sekretarya tarafından usulen incelenir, başvuru belgeleri eksiksiz olan stajyer adayları Komisyon Başkanının onayıyla jüri tarafından yapılacak mülakata davet edilir.

Jüri ve Mülakat

Madde 7 -

 1.  Mülakat jürisi, Komisyon Başkanı veya Başkan Vekili, Genel Sekreter, İlgili Genel Sekreter Yardımcısı, Eğitim Sektör Uzmanı ve İlgili Sektör Uzmanı olmak üzere beş kişiden oluşur.
 2.  Mülakatın yeri, tarihi ve saati adaylara e-posta yoluyla bildirilir.
 3.  Mülakat sonuçları Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

Sonuçların İlanı

Madde 8 -

 1.  Mülakat sonrasında staj yapmaya hak kazanan adaylara telefon veya e-posta yoluyla bildirim yapılır.
 2.  Staj yapmaya hak kazananlar, kendilerine bildirim yapıldığı günden itibaren 15 (on beş) gün içinde, Komisyon’a şahsen başvururlar.
 3.  Staj yapmaya hak kazananların belirlenen 15 (on beş) günlük süre içinde başvurmamaları hâlinde varsa yedekleri için stajyerlik işlemleri başlatılır.

Stajyer Sayısı, Staj Süresi ve Dönemleri

Madde 9 -

 1.  Stajyer sayısı, UNESCO’nun sektörel (Eğitim, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kültür, Bilgi ve İletişim) dağılımları dikkate alınarak, eş zamanlı olarak toplam en fazla 5 (beş) kişiden oluşur. Bir sektördeki stajyerin staj dönemi bitmeden aynı sektöre yeni bir stajyer alınamaz ve hiçbir durumda stajyer sayısı beşten fazla olamaz. Stajyer bulunmayan sektörlerin kontenjanları Mülakat Jürisinin kararıyla diğer sektörlerdeki yedek adaylar için kullanılabilir.
 2.  Toplam staj süresi 20 (yirmi) iş günüdür. 20 (yirmi) iş gününü tamamlamamış olan stajyerlere “Staj Belgesi” verilmez.

Sözleşme

Madde 10 -

 1.  Stajyerlerle 4857 sayılı İş Kanununda belirtildiği üzere kısmî süreli iş sözleşmesi esas alınarak sözleşme yapılır.
 2.  Sözleşmede, Komisyon tarafından gerekli görülen hususlar, stajyerin hak ve yükümlülükleri yer alır.

Stajyerlerin Yükümlülükleri

 

Madde 11 -

 1.  Stajyerler, Komisyonun iş yeri mevzuatına uymak zorundadırlar.
 2.  Stajyerler, Komisyondaki araç gereç ve malzemeleri özenle kullanmakla yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Staj ile İlgili Diğer Esaslar

Madde 12 -

 1.  Komisyonun Sektör Uzmanı kadrolarına başvurularda gerekli şartları taşımaları hâlinde Komisyonda staj yapmış kişilere öncelik tanınır.
 2.  Stajyerler, bu Yönerge ve eklerinde düzenlenmeyen hâllerde Yönetim Kurulunca alınacak kararlara uymakla yükümlüdürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede Değişiklik Madde 13 -

(1) Yönetim Kurulu, mevcut stajyerlerin haklarını korumak kaydıyla dilediği zaman Yönergenin ilgili maddelerini değiştirebilir.

Ekler

Madde 14 -

(1) Aşağıdaki belge ve ekler bu yönergenin resmî belge ve ekleridir.

Ek-1: Staj Başvuru Formu Ek-2: Staj Belgesi

Yürürlük Madde 15 -

(1) Bu Yönerge, Komisyon Yönetim Kurulu tarafından kabulü tarihinde yürürlüğe

girer.

Yürütme Madde 16 -

(1) Bu Yönerge hükümlerini Komisyon Yönetim Kurulu yürütür.